นายกและกรรมการสมาคม(ชุดอดีต)

สมาคมศิษย์เก่า

นายกและกรรมการสมาคม(ชุดอดีต)

รายนามคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559-2561

 • คุณสุดถนอม กรรณสูต (หนึ่ง) นายกสมาคม
 • คุณสมิตา สรสุชาติ (เหมียว) ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ และผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
 • คุณศรีชนก วัฒนศิริ (น้อง) อุปนายก1
 • คุณอรนุช ว่องปรีชา (ป๊อด) อุปนายก2
 • คุณจิรพร ภูธนกิจ (จิ๋ม) อุปนายก3
 • คุณภวสกุณ รัตนาวะดี (บวบ) ฝ่ายเลขานุการ
 • คุณวาสินีพร สุฤทธิกุล (ปุ๋ม) ผู้ช่วยเลขานุการ
 • คุณจารุจิตร ทองใหญ่ ณ อยุธยา (ตุ้ย) ฝ่ายเหรัญญิก
 • คุณอุภัยพร อัศวรักษ์ (เงาะ) ผู้ช่วยเหรัญญิก
 • คุณปทัมวดี ถวิลเวชกุล (ปุ๋ย) ฝ่ายนายทะเบียน
 • คุณสินีนารถ เองตระกูล (ปุ๊กกี้) ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • คุณปพิชญา โหสกุล (จูน) ฝ่ายปฏิคม
 • คุณพิสินี อันทรทัต (บิ๊) ผู้ช่วยปฏิคม
 • พญ .สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ (หมออ้อ) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
 • คุณขวัญชนก คงสิริ (ขวัญ) ฝ่ายสาราณียกร
 • คุณธฤติมา สุธีระกุลชัย (อุ๊) ผู้ช่วยสาราณียกร
 • คุณอธิษฐาน องค์พิเชฐเมธา (น้ำฝน) ฝ่ายสื่อสารออนไลน์
 • คุณสุฤดี สุนทรวัฒน์ (เก๋) ผู้ช่วยสื่อสารออนไลน์
 • คุณภัชชา เตชะหรูวิจิตร (พัตเตอร์) ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 • คุณสุทธินี อัตศาสตร์ (พิม) ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 • คุณพรรณจิรา ทิศาวิภาต (นิ้ง) ฝ่ายวิชาการ
 • คุณพรชนก เลิศวัตรกานต์ (ปาล์ม) ผู้ช่วยวิชาการ
 • คุณอลิสา เคหสุขเจริญ (นีน่า) ฝ่ายMD Shop
 • คุณกรเพชร พสวงศ์ ตรัสโฆษิต (พลอย) ผู้ช่วย MD Shop
 • คุณนัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ (แอร์) ฝ่ายประสานงานผู้แทนรุ่น
 • คุณสีดา ชาญศิลป์ (สีดา) ผู้ช่วยประสานงานผู้แทนรุ่น
 • คุณวิทิดา ตรังอดิศัยกุล (มิ้ง) ฝ่ายหาทุน
 • คุณศิริวรรณ โอสถารยกุล (โอ) ฝ่ายวางแผน
 • คุณกฤตยา พูลพรรณ (ปู) ผู้ช่วยวางแผน