ประวัติสมาคม

สมาคมศิษย์เก่า

ประวัติสมาคม

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี

ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมป์ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวพบปะสังสรรค์ของนักเรียนเก่ารุ่นต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 จากนั้นก็มีการประชุมพบปะกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ต่อมาที่ประชุมเห็นว่ามีสมาชิกศิษย์เก่าเพิ่มพอสมควร น่าที่จะตั้งเป็นชมรม เพื่อให้รวมตัวกันมั่นคงขึ้น

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 คุณแม่มารี เอด ลูร์ด ไซมอนส์ อธิการิณี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานชมรม โดย ม.จ.อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร (เกษมสันต์) ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมคนแรก และท่านเป็นนักเรียนเก่ารุ่นแรกของโรงเรียน

ต่อมาภายหลังคณะกรรมการชมรมมีความเห็นว่าน่าจะทำการจดทะเบียนชมรมให้เป็นสมาคม คณะกรรมการจึงได้ประชุมและร่วมกันร่างกฎข้อบังคับของสมาคมขึ้นและจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2503 ได้เลขที่ทะเบียน จ. 658 โดยมีคุณหญิงสุภาพยศสุนทรเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยที่จดทะเบียนกับทางราชการเป็นคนแรกโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 1 ปี

ในปีพ.ศ. 2507 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม Alumnorum Ursulae Sanctoe Socieas Internationalis (AUSSI) ซึ่งเป็นสมาคมระหว่างชาติของนักเรียนเก่าในเครืออุร์สุลิน โดยมีจุดประสงค์เดียวกัน ได้แก่

  • ประสานสามัคคีในหมู่สมาชิก
  • ช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน
  • อุปการะซึ่งกันและกันในอาชีพและสังคม
  • แลกเปลี่ยนความรู้
  • ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนตามควรแก่โอกาส

ในสมัยที่ ม.ล.พร้อมจิตรยมะสมิตเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯท่านได้ดำเนินการขอพระราชทานอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์อุปถัมภกของสมาคมฯและได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่22มีนาคม2509ซึ่งนำความปลาบปลี้มเป็นล้นพ้นมายังศิษย์ทุกรุ่นทั้งอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2511เป็นต้นมาสมาคมฯเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการขยายความร่วมมือทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ ให้กว้างขึ้นกว่าเดิมจึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานออกไปและในปีพ.ศ.2512ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติและสภาสังคมสงเคราะห์ฯ แห่งประเทศไทยตามลำดับ และได้ให้ความร่วมมือแก่องค์การดังกล่าวในโอกาสอันควรเสมอมา

ในที่ประชุมสามัญประจำปี2517คณะกรรมการบริหารได้เสนอที่ประชุมให้ขยายวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการ บริหารชุดต่อไปจาก1ปีเป็น2ปีเพื่อให้สามารถบริหารงานในระยะเวลาติดต่อกันอันจะทำให้ผลงานสำเร็จ บริบูรณ์เป็นเรื่องๆไปโดยไม่มีการหยุดชะงักเนื่องจากการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารช่วงระยะเวลาอันสั้นซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ ม.ร.ว. วิวรรณ เสถียรสุต ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สืบจากนั้นต่อมาจนถึง พ.ศ. 2521

คณะกรรมบริหารสมาคมฯ ในวาระ พ.ศ. 2521 – 2524 มี ดร. ภรณี กีร์ติบุตร เป็นนายกสมาคมฯ จากนั้นใน พ.ศ. 2524 คุณสุพัฒนาอาทรไผทเลขานุการในสมัยดร.ภรณีได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯและได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจให้ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ติดต่อกันถึง 4 สมัย จนถึงปี พ.ศ. 2533 และได้รับการแต่งตั้งจากคุณแม่บุญประจักษ์ให้เป็น “นายกกิตติมศักดิ์” ของสมาคมนักเรียนเก่าฯ หลังจากนั้นสมาชิกสมาคมฯ ได้มีการเลือกตั้งอีกครั้ง และได้เลือกคุณสุชาดา สุทธิสารรณกร ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอุปนายกในสมัยของ ม.ร.ว. วิวรรณ เสถียรสุต เป็นนายกสมาคมฯ พ.ศ. 2533 – 2537 คนต่อมา

หลังจากนั้นคุณหญิง อลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยาที่รับหน้าที่เป็นอุปนายกสมาคมฯในช่วงการทำงานของคุณสุชาดาอาสาเข้ามารับช่วงประสานงานต่อ และได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 13 และดำรงตำแหน่งอยู่ 3 สมัย (พ.ศ. 2537 – 2543) ในสมัยต่อมาคุณนพพร ชีวานันท์ เหรัญญิกที่ได้ช่วยงานคุณหญิงอลิศรามาตลอด 6 ปีได้ลงสมัครเลือกตั้งและได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมใหญ่โดยได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกฯ (พ.ศ. 2543 – 2545) คนต่อมา

ในปี พ.ศ. 2545-2549คุณประพิณรุจิรวงศ์อาสาเข้ามาทำงานเป็นนายกสมาคมฯซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้ให้การสนับสนุนเลือกคุณประพิณเป็นนายกฯ คนถัดมา ซึ่งคุณประพิณ ได้ริเริ่มการมอบเงินให้กับโครงการมูลนิธิพระดาบส ซึ่งปัจจุบันสมาคมฯ ได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว หลังจากนั้น 2 สมัย คุณจินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์ (พ.ศ. 2549 – 2553) ผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายกและเพื่อนร่วมรุ่นของคุณประพิณอาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯซึ่งคุณจินตนาเป็นผู้ผลักดันมูลนิธิมาแตร์เดอีฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายสมาชิกที่เข็มแข็งของสมาคม ผ่านทางวารสาร serviam เว็ปไซด์ และบัตรสมาชิกสมาคมฯ จนได้รับการสนับสนุนจากที่ประชุมให้ประสานงานต่อถึง 2 สมัยจนถึงปัจจุบัน