Angela Award

นักเรียนเก่าดีเด่น

Angela Award

คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์

ประวัติการศึกษา
 • ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
 • อุดมศึกษา - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิชาการธนาคาร City London College, UK
วุฒิการศึกษาสูงสุด

อุดมศึกษา - พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิชาการธนาคาร City London College, UK

อาชีพปัจจุบัน

ประกอบธุรกิจส่วนตัวและมีตำาแหน่งประธานและที่ปรึกษาของ บริษัทต่างๆเช่น

 • บริษัทซิลเวอร์สสปริงฟาร์ม จำากัด
 • บริษัทแม่สาวัลเลย์ จำกัด
 • บริษัท เอส.ที.เจมส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาของประธานธนาคารแบริ่ง บราเธอร์ ประจำกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Banque Baring Brothers Sturdza (Suisse) S.A. Geneva)
ประสบการณ์การทำงานสังคม
 • รองประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • อดีตนายกสมาคมซอนต้ากรุงเทพ 2 สมัย และ ผู้อำานวยการภาคเขต 8 ของสโมสรซอนต้า แห่งประเทศไทย
 • อดีตนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจสำาหรับสตรีแห่ง ประเทศไทย (Women’s World Banking of Thailand)
 • อดีตกรรมการบริหารของ Women’s World Banking International
 • อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ประโยชน์ที่สังคมได้รับจากผลงานที่ปฎิบัติ

คุณหญิงจินดาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของนักเรียนมาแตร์เดอีฯที่ได้รับความสำาเร็จ ขั้นสูงสุดในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว และการช่วยเหลือสังคมในการทำงาน ด้านการกุศล ถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ งานการกุศลด้านพุทธศาสนาและการ ศึกษารวมถึง งานสังคมสงเคราะห์ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ จากการที่ถูกอบรมบ่มเพาะจากมาแมร์มาแต่เล็กจนจบมัธยมปลาย ท่านได้นำ วิชาความรู้และจิตตารมณ์เซฮร์เวียมที่ได้ถูกสั่งสอนมาใช้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่เรียน จบจาก โรงเรียนไปสู่รั้วมหาวิทยาลัย จนถึงชีวิตการทำงานและการดำเนินชีวิต ตลอดมา คุณหญิงเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำ ท่านริเริ่มนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ใน ระบบการบริการ ของธนาคารในประเทศไทย และยังริเริ่มนำธนาคาร ในประเทศไทยไปร่วมในโครงการ Women’s World Banking ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 15 ประเทศ เพื่อสงเคราะห์สตรีด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ ช่วยตัวเองและครอบครัว บทบาทของท่านในการช่วยเหลือสังคมนั้นมีมากมายแต่อีกหนึ่งตัวอย่างคือการ ที่ท่านได้เข้ามาช่วยมาแมร์ฟรานซิส ในการพัฒนาหมู่บ้านซอนต้าพัฒนา อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี มากว่า 30 ปี ได้ช่วยสนับสนุนด้านทุนพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้ทุนจากสโมสรซอนต้า แห่งประเทศไทยจนเป็นโครงการตัวอย่างที่ได้รับ รางวัล ได้รับการยอมรับและยกย่องจากสโมสซอนต้าทั่วโลก คุณหญิงจินดาได้ให้ข้อคิดในการดำารงชีวิตตามจิตตารมณ์เซอร์เวียมไว้ว่า เราควรช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเท่าที่ทำได้ตามกำาลังของเรา การช่วยเหลือทำได้ หลากหลาย รูปแบบ ให้คิดถึงว่าผู้ได้รับต้องการอะไร ทำแล้วผู้รับมีความสุข ผู้ให้ก็สนุกด้วย มาแมร์สอนให้เราช่วยคนโดยไม่ได้คิดถึงสิ่งตอบแทน ดังนั้นการแบ่งปันให้ผู้อื่นจึงเป็นการทำ แล้วอิ่มเอมใจ มีความสุข