Angela Award

นักเรียนเก่าดีเด่น

Angela Award

คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช

ประวัติการศึกษา
 • อนุบาล - มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
 • อุดมศึกษา - Secretarial Course and Fundamental Business Administration at Ashridge House of Citizenship Hertfordshire, England
วุฒิการศึกษาสูงสุด

อุดมศึกษา - Secretarial Course and Fundamental Business Administration at Ashridge House of Citizenship Hertfordshire, England

อาชีพปัจจุบัน
 • ประธานกิตติมศักด์ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำากัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัทล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำากัด
 • ประธานชมรม OPPY
ประสบการณ์การทำงานสังคม
 • รองประธานกรรมการ มูลนิธิธารน้ำใจ ก่อตั้งเมื่อ 22 มีนาคม 2519
 • โครงการ “หน่วยแพทย์มูลนิธิ ธารน้ำใจ”
 • โครงการ “คนไทยตัวอย่าง”
 • โครงการ “เชิดชูเกียรติสถานศึกษา”
 • ประธานชมรมรมส่งเสริมสุขาสะอาด ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2548
 • ประธานชมรม OPPY (Old People Playing Young) ก่อตั้งเมื่อ 25 มกราคม 2543 โดยสอนอินเตอร์เนตให้แก่ผู้สูงวัยโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อผู้สูงวัยจะได้ใช้ชีวิตที่เข้ากับสมัยปัจจุบัน ลดช่องว่างในครอบครัว และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
 • ประธานโครงการการปรับปรุงเรือนนอนเด็กชายที่อยู่ในอุปการะ ของวัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นเด็กชาวเขา ที่ครอบครัวแตกแยกหรือยากจนจาก จังหวัดเชียงราย, น่าน, ตาก และกำาแพงเพชร
ประโยชน์ที่สังคมได้รับจากผลงานที่ปฎิบัติ

การทำางานให้สังคมต้องมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จสุดท้าย ที่จะบังเกิด ให้แก่โครงการให้มากที่สุด โดยที่จะไม่ควร ยึดถือกับรูปแบบพิธีการที่มากจนเกินควร จนทำาให้มี ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นเกิดขึ้นมากเลยทำาให้เงินบริจาค เข้าโครงการมีน้อยลง เมื่อเซอร์เวียมคือการรักและ แบ่งปัน เวลาเราคิดโครงการช่วยสังคมขึ้นมาก็ควร คิดให้รอบคอบ และกระทำการจากต้นจนจบเพื่อที่จะได้ ผลที่สูงสุดและดีที่สุดสำาหรับผู้ที่รับความช่วยเหลือเสมอ ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มและทำตัวอย่างในการใช้ธุรกิจ เพื่อช่วยสังคมในส่วนที่ช่วยได้เสมอ เช่น การให้บริษัท ล๊อกซเลย์ เทรดดิ้ง จำกัด จัดจำหน่ายนมสดหนองโพ ที่ผลิตจากสหกรณ์โคนม ที่ตั้งขึ้นจาก พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือการปันกำาไรสู่สังคม เช่น ชมรม OPPY ที่ได้ร่วมมือกับบริษัทล๊อกซเลย์ อินฟอร์เมชั่น จำกัด จัดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนตให้กับผู้สูงวัย