Angela Award

นักเรียนเก่าดีเด่น

Angela Award

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

ประวัติการศึกษา
  • อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น (พ.ศ. 2471 - 2482) โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (พ.ศ. 2482 - 2484) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2
  • อุดมศึกษา (พ.ศ. 2490 - 2496) สอบชิงทุน American Association of University of Women (AAUW) เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี-เอก ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
วุฒิการศึกษาสูงสุด

อุดมศึกษา (พ.ศ. 2490 - 2496) สอบชิงทุน American Association of University of Women (AAUW) เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี-เอก ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

อาชีพปัจจุบัน
  • ที่ปรึกษาและอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนจิตรลดา
  • กรรมการบริหารโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
  • กรรมการคณะบริหารโรงเรียนนานาชาติแฮร์โรประเทศไทย
  • ประธานกรรมการมูลนิธิวิภาวดีรังสิต
ประโยชน์ที่สังคมได้รับจากผลงานที่ปฎิบัติ

ในฐานะคุณครูคนแรกของโรงเรียนจิตรลดาท่านผู้หญิงทัศนีย์ ยังทำหน้าที่”ครู”จนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา 60 ปีแล้ว ท่านได้ให้ข้อคิด ในการทำงานและการดำรงชีวิตไว้อย่างน่าสนใจมาก ท่านผู้หญิงได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ตั้งแต่ ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในขณะนั้นนักเรียนทุกคน จะได้เรียนและถูกอบรมบ่มเพาะโดยตรง กับมาแมร์ทุกท่าน

ท่านได้เล่าให้ฟังว่ามาแมร์จะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยและ การมีมารยาทเป็นอย่างมาก เด็กๆจะถูกฝึกให้เคารพกฎ และมาแมร์ก็จะมีกุศโลบายในการสอนให้ทำแบบชาญฉลาดเช่น การให้พูดภาษาอังกฤษเท่านั้นในเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนโดยที่มาแมร์ จะให้ทิคเกตนักเรียนทุกคนตอนเช้าคนละสิบใบ ซึ่งจะถูกใช้ต่อ เมื่อได้ยินนักเรียนคนอื่นที่ไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนๆพูดภาษาไทย ในโรงเรียน เราก็สามารถแจกทิคเกตนี้ได้ ทำแบบนี้เด็กๆก็เหมือน กับปกครองกันเองต้องซื่อสัตย์และมีวินัย มาแมร์จะมาเรียกเก็บ และนับตอนเลิกเรียน ซึ่งหากใครมีเหลือน้อยก็แปลว่าผิดกฎมาก มาแมร์ ซาเวียร์ เปียร์ซ และ มาแมร์ราฟาเอล ซึ่งเป็นคุณครูใหญ่ ในสมัยนั้นก็จะใกล้ชิดกับนักเรียนมากๆ ท่านได้แสดงความรักและ เมตตาให้ความดูแลเอาใจใส่แก่นักเรียนทุกๆคนเสมือนเป็นแม่อีก คนที่โรงเรียนซึ่งท่านผู้หญิงก็ได้นำมาใช้และเป็นอีกหนึ่งแบบแผน ในการเป็นครูที่โรงเรียนจิตรลดาเสมอมา

จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ ทรงรับสั่งเป็นแนวทางในการสอนที่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อครั้งที่เปิด เรียนครั้งแรกว่า การเรียนชั้นแรกอย่าเพิ่งไปเข้มงวดกับวิชาการ ให้พยายามคิดว่าเราจะพัฒนาเด็กให้แข็งแรง ให้เขารู้ว่าจะอยู่กับ คนอื่นได้อย่างไร ให้ศึกษาชีวิตของเด็กคนอื่น ให้เขารู้จักหน้าที่ ให้เขารู้สึกความรู้สึกของผู้อื่น ว่าเป็นอย่างไร ให้รู้จักการแบ่งปัน ซึ่งก็เป็นแนวทางที่ท่านได้รับการอบรมบ่มเพาะมาจากมาแตร์เดอี เช่นกัน ท่านได้ให้ข้อคิดว่าความหมายของเซอร์เวียมคือความรัก รับใช้ และแบ่งปันโดยไม่แบ่งฐานะ เราโดนอบรมมาตั้งแต่เด็กที่ มาแตร์เดอีฯ จึงนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้เสมอ จะดีใจชื่นชมมากเมื่อพบลูกศิษย์ที่มีหน้าการงานในสังคม และได้ออกไปช่วยสังคมได้ทำประโยชน์แก่สังคม สิ่งนี้ที่ทำให้รู้สึกปลาบปลื้ม