กิจกรรมชมรม

กิจกรรมชมรมวัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ทั้งที่ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ และไม่ได้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ และมีจิตอาสาจะให้บริการด้านสุขภาพแก่คณะซิสเตอร์ คุณครูปัจจุบัน คุณครูเกษียณอายุ เพื่อนนักเรียนเก่า และชุมชนทั่วไป
 • เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและวิทยาการความก้าวหน้าด้านการแพทย์แก่คณะซิสเตอร์ คุณครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน และชุมชนทั่วไป
ใครบ้างที่จะอาสา?
 • นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ และคู่สมรสที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ ตลอดจนผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านการแพทย์ เช่น เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชน คลินิคเอกชน
 • นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ และคู่สมรสที่ไม่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่มีจิตอาสาให้ความช่วยเหลือจะให้บริการแก่ใคร?
 • คณะซิสเตอร์ซึ่งส่วนมากจะสูงอายุ มีภาวะเสื่อมถอนของร่างกาย มีปัญหาในการเคลื่อนไหว และมักมีโรคประจำตัว แต่ยังประสงค์จะทำงานและพักอาศัยในโรงเรียน
 • คุณครูปัจจุบันที่ยังไม่มีระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสมรองรับและเชื่อมั่นอุ่นใจในการรักษาของลูกศิษย์
 • คุณครูเกษียณอายุไปแล้วซึ่งจะไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพ และต้องการความช่วยเหลือยามเจ็บไข้ ต้องการเยี่ยมเยียนสม่ำเสมอ
 • ชุมชนรอบด้านที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนในเครือตั้งอยู่,โรงเรียนบ้านเทพคลองเตย
 • ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และเพื่อนเก่านักเรียน
 • ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการของโรงเรียนเพื่อคุณภาพของอาหาร สำหรับนักเรียนและคุณครู


รายชื่อสมาชิก/อาสาสมัคร ชมรมแพทย์อาสามาแตร์เดอีฯ ณ 31 ธ.ค. 2552

ศ.พญ.ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุญนาค

พญ.รุจา เสวิกุล

ผศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์

พญ.ธนันดา ตระการวนิช

พญ.เสาวนินทร์ อินทรภักดี

พญ.นาฏ ฟองสมุทร

พญ.ภัณฑิลา ศิษยบุตร

พ.จุลสม อินทรลาวัณย์

พญ.ชนิดา ว่องเดชากุล

พญ.ธนิตา ณรงค์เดช

พญ.จุฑาดา ชัยมงคลสวัสดิ์

พญ.กนกวรรณ พรประสิทธิ์

พญ.กนกแก้ว วีรวรรณ

พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ

พญ.xxxxx xxxxxxxx

ศ.พญ.วันเพ็ญ บุญประกอบ

ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ์

พญ.ดร.วินิตา บริราช

พญ.บุปผา เผ่าสวัสดิ์

พญ.ดร.อรพินท์ แก้วปลั่ง

ศ.พญ.เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก

ภญ.รศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย

พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์

พญ.ไยวรรณ ธนะมัย

พญ.ศศิธร ศิริสาลิโภชน์

พญ.ณุทัยทิพ เกษมศรีฯ

พญ.นิภากรณ์ กุศลาศัย

พญ.วาสนา ลีลากิจทรัพย์

พญ.นันทพร โรจนสกุล

พญ.อรพร โรจนสกุล

พญ.นริสา ฟูตระกูล

พญ.สุจิตรา นภาธร

พญ.วโรชา วงศ์ชะอุ่ม

พญ.สุเนตรา จงตระกูลรายชื่อสมาชิก/อาสาสมัคร ชมรมแพทย์อาสามาแตร์เดอีฯ ณ 31 ธ.ค. 2553

ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน

ภญ.จิตรลดา ทรงเวชเกษม

คุณธีรนุช จิรสันติ์

คุณสรีวรรณ ผาสุขกิจวัฒนา

คุณปรารถนา จริยวิลาศกุล

คุณธาริณี วิภูชนิน

คุณมาริสา พรประสิทธิ์

คุณอัจฉรา วิเศษวร

คุณนสิน ไชยลาโภ

ดร.พินิจพร เกษมทรัพย์

พญ.กัญญาภรณ์ ทองไทย

พญ.เพ็ญวดี พิชัยสนิธ

พญ.ภาสินี วุทราพงษ์วัฒนา

พญ.ขนิษฐา รุ่งรุจี

พญ.ลลิตา เกษมสุวรรณ

พญ.แอน เจียรจิตเลิศ

คุณพรพิไล ไรวา

คุณดวงแข วงศาโรจน์

คุณสุดถนอม กรรณสูตแผนกิจกรรมชมรมแพทย์อาสามาแตร์เดอีฯ ปี พ.ศ.2552-2553
 • ตรวจสุขภาพ และมะเร็งเต้านมครู และ บุคลากรโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, บ้านเทพ โดยรถตรวจนอกสถานที่จากจุฬาฯ และศิริราชในเดือนตุลาคม และอ่านผลตรวจ, ให้คำแนะนำปรึกษาในเดือนพฤศจิกายน สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิมาแตร์ 250,000 บาทต่อปี
 • ตรวจสุขภาพนักเรียนบ้านเทพ โดยสมาชิกชมรมแพทย์อาสาฯ ในเดือนมิถุนายน
 • เยี่ยมเยียนคุณครูอาวุโสที่เกษียณอายุ ประเมิณสุขภาพและทั่วไป (well-being) โดยสมาชิกชมรมแพทย์อาสาฯ ที่เป็นแพทย์และไม่ใช่แพทย์ โดยจะมีการมอบหมายความรับผิดชอบติดตามคุณครูแต่ละท่านให้สมาชิกชมรมแพทย์อาสาฯ รายคน ดูแลติดตามต่อเนื่อง (account manager) และรายงานผลมายังผู้ประสานงานชมรมแพทย์อาสาฯ เพื่อจัดทำเป็นข่าวลงในหนังสือ SERVIAM อย่างสม่ำเสมอทั้งนี้รายชื่อคุณครูอาวุโสที่เกษียณอายุจะมาจากอาจารย์สุมิตรา และอาจารย์ปานทิพย์ ซึ่งทราบความจำเป็นและความต้องการของคุณครูแต่ละท่าน
 • ประสานงานมูลนิธิมาแตร์ในการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลครู ในรายละเอียดด้านเทคนิค, วิชาการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของสวัสดิการ สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิมาแตร์ 700,000 บาทต่อปี
 • จัดให้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ครู, บุคลากรของโรงเรียน และนักเรียนเก่า
 • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านโภชนาแก่โรงเรียน โดยจัดทีมเข้าร่วมประชุมกับทีมที่จัดการด้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน อบรมให้ความรู้ ดูงานนอกสถานที่ ร่วมจัดเมนูอาหาร และตรวจสอบสุขภาพความสะอาดของอาหารสำหรับนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน โดยการสนับสนุนจาก SEAL Laboratories ปีละ 2 ครั้ง
 • จัดประชุมสมาชิกชมรมแพทย์อาสาฯ เพื่อประเมินผลงาน ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต เร่งชักชวนผู้มีจิตอาสาทั้งที่เป็นแพทย์ และไม่ได้เป็นแพทย์เข้าร่วมงานของชมรมฯ