กิจกรรมชมรม

กิจกรรมชมรม

นักวิ่งสาวจากมาแตร์เดอีฯ เข้าร่วมงานวิ่งบ่อยครั้ง วิ่งซ้อมตามสวนสาธารณะบ่อย และวิ่งทั่วกรุง(CityRun)เหมือนเป็นการออกกาลังกายที่สาวๆ ติดและชอบทำกันเป็นประจำ นอกจากออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วยังมีการจัดงานเพื่อหารายได้บริจาคและช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ “ขมรมวิ่งมาแตร์” เป็นที่คุ้นตาในสนามวิ่งแนวสวยสดใส รวมสาวนักวิ่งให้มาวิ่งร่วมกันเกือบทกุสัปดาห์ เลือกมาวิ่งเล่นตามเวลาสะดวก

วัตถปุระสงค์
  • เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายสุขภาพร่างกายแข็งแรง หุ่นกระชับและผิวสวย จิตใจปลอดโปร่งมีสมาธิขึ้น
  • เพื่อสนุกสนานแลกเปลี่ยนเทคนิคการวิ่งเร็วและวิ่งยาว ร่วมวิ่งกับนักวิ่งในชมรม สนิทกันในครอบครัวมาแตร์
  • เพื่อแบ่งปันข่าววงการวิ่งและจัดกลุ่มวิ่งด้วยกัน
  • เพื่อส่งเสริมการบริจาคและทำประโยชน์กับสังคมจากงานวิ่งต่างๆ
คณะทำงานและสมาชิกของชมรมวิ่งมาแตร์

ชมรมวิ่งมาแตร์เปิดให้นักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่าเข้าร่วมมีเสื้อของชมรม ออกแบบน่ารักแนวมาแตร์เรียบหรูเพื่อให้ดูวิ่งเป็นทีม โดยเริ่มโดยคุณจุฬาลักษณ์ สยามวาลา เป็นประธานชมรม และคุณ วรินดา เธียรอัจฉริยะ เป็นรองประธาน ชมรมจัดกิจกรรมวิ่งซ้อมวิ่งด้วยกันในงานทั่วไทย จัดงานวิ่งนำรายได้บริจาคการกศุล