กิจกรรมชมรม

กิจกรรมชมรม

ชมรมเชียร์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2558 ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีที่คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา MD44 ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ

หน้าที่หลักของชมรมคือการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน และการคัดเลือกเชียร์ลีดเดอร์ตามหลักเกณฑ์ของของชมรม อีกทั้งรวบรวมกองเชียร์ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเชียร์ บทเพลงเชียร์และโชว์ระหว่างการแข่งขัน ให้สอดคล้องกับภาพพจน์และภาพลักษณ์ของโรงเรียนและการเป็นนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ


วัตถุประสงค์ของชมรม:

  • การส่งเสริมการเชียร์กีฬาในหลักการณ์ของการสร้างสรรมิตรภาพที่ดีงามและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
  • การส่งเสริมและสร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบัน
  • การรักษาภาพลักษณ์ที่ดีงามของโรงเรียนและนักเรียนมาแตร์ฯในการเชียร์กีฬา

รูปแบบและคณะทำงาน:

ชมรมเชียร์จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนกองเชียร์ ภายใต้การบริหารจัดการโดย คุณสุทธินีย์ อัตศาสตร์ MD56 กองเชียร์นี้จะทำหน้าที่รวบรวมกองเชียร์ พร้อมทั้งออกแบบรูปแบบการเชียร์ อุปกรณ์การเชียร์ เสื้อเชียร์ เพลงเชียร์ ดูแลและนำการเชียร์ในขณะแข่งขัน

ส่วนเชียร์ลีดเดอร์ ภายใต้การบริหารจัดการโดย คุณรสวดี ควรทรงธรรม MD77 ในส่วนเชียร์ลีดเดอร์นี้ จะทำหน้าที่คัดเลือกเชียร์ลีดเดอร์ตามหลักเกณฑ์ของชมรม อีกทั้งยังทำงานหน้าที่ในการเลือกเพลงโชว์ เลือกชุดเชียร์ลีดเดอร์ ประสานงานกับกองเชียร์และยังทำงานร่ววมกับคุณอลิศรา ชวนไชยสิทธ์ ผู้ฝึกสอนและออกแบท่าเต้นให้กับเชียร์ลีดเดอร์ทุกรุ่น ในชมรมเชียร์นี้มี คุณอรนุช ว่องปรีชา MD49 และคุณกุลฤดี ชวนไชยสิทธ์ MD49 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษของสมาคมนักเรียนเก่าฯเป็นที่ปรึกษาของชมรมเชียร์ หากท่านใดต้องการทราบข่าวสารของชมรม สามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/mdcheersociety ค่ะ