พระมหากรุณาธิคุณจากพระราชวงศ์ต่อ รร.ของเรา

ในหลวงของเรา

พระมหากรุณาธิคุณจากพระราชวงศ์ต่อ รร.ของเรา
ชื่อเรื่อง เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ
วัน เดือน ปี : 18 มีนาคม 2557
เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 อาจารย์สุมิตรา พงศธร คุณพรพรรณ พรประภา นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมป์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯ
วัน เดือน ปี : 8 มี.ค. 2556
วันที่ 8 มี.ค. 2556 เวลา 15.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วัน เดือน ปี : 4 มิถุนายน 2550
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนนท์ และ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน 60 ปี ธ ครองไทยมาแตร์เดอีร่วมใจถวายพระพร เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯถวายเงินส่วนหนึ่ง จากการจัดงาน
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จมาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”
วัน เดือน ปี : 11 มีนาคม 2540
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จมาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
วัน เดือน ปี : 11 มกราคม 2540
สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร "เฉลิมพระเกียรติ"
ชื่อเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ
วัน เดือน ปี : 3 สิงหาคม 2530
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสุพัฒนา อาทรไผท นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
วัน เดือน ปี : พ.ศ. 2530
กรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล พ.ศ.2530