"นักเรียนเก่ามาแตร์ฯ เชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์
เพื่อค้นหารุ่นพี่รุ่นน้องและอัพเดทข่าวสารข้อมูลกันได้ที่นี่เลยค่ะ"
 
 
   


 
 

  พ.ต.ท.หญิง พญ.พัชรวรรณ วิเศษสมุน
• MD 49

ประวัติการศึกษา
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยฯ
ประถมศึกษาชันปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์


วุฒิการศึกษาสูงสุด
- ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2525
- ศิลปศาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2530 (ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล)
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2543
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2545
- วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2547


อาชีพปัจจุบัน
รับราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำแหน่ง แพทย์ (สบ 2)
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ


ประสบการณ์การทำงานด้านสังคม
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. เป็นแพทย์ตำรวจคนเดียวที่อาสาสมัครไปปฏิบัติหน้าที่แพทย์ตำรวจใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ
ยะลา นราธวาส ปัตตานี และสงขลา รวมเวลา 2 ปี 6 เดือน ในตำแหน่งหัวหน้างานการแพทย์ ศูนย์ปฏิบัติ
การสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จ.ยะลา
2. พ.ศ.2550 ได้รับเกียรยติบัตรและประดับเหรียญโดร่มกิตติมศักดิ์ จากกองบัญชาการตำรวจตระเวณ
ชายแดน 3. พ.ศ.2551 ด้รับเกียรยติบัตรและประดับเหรียญกิตติมศักดิ์ ต่อต้านก่อการร้ายสากลจาก
กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน

ประโยชน์ที่สังคมได้รับจากผลงานที่ปฏิบัติ
1. เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหน่วยแพทย์เพื่อรักษาและดูแลตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บภาคสนามจากการปฏิบัติหน้าที่
่และดำเนินการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานชายแดนใต้
2. มีผลงานที่แสดงถึงการทำงานร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และหน่วยราชการอื่น ซึ่งเป็นภาพที่
งดงามของคนไทยช่วยกัน
3. ดำเนินการทางจิตวิทยามวลชนซึ่งมีผลตอภาพลักษณ์ของตำรวจในสายตาของประชาชน 4 จังหวัด
ชายแดนใต้ได้รับความชื่นชมเพิ่มมากขึ้น
 
ย้อนกลับ   หน้าถัดไป
 
 
MATER DEI SCHOOL
MATER DEI PARENTS-TEACHERS ASSOCIATION
 
© Copyright 2010 Mater Dei Alumnae Association. All rights reserved.
Designed by Dreambase Interactive Co.,Ltd.
ข้อตกลงการใช้ | โครงสร้างเว็บไซต์ | คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อเรา