มุมอาสาสมัคร

มุมอาสาสมัคร

ชมรมศิษย์อุร์สุลินแห่งประเทศไทย (ก่อตั้ง พ.ศ. 2541)

วิสัยทัศน์

ศิษย์อุร์สุลินสร้างสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติ “เซอร์เวียม” อย่างต่อเนื่องในชีวิต (SERVIAM เป็นอัตลักษณ์ของศิษย์อุร์สุลินเป็นสากล เป็นคำภาษาละตินแปลว่า I shall Serve)

พันธกิจ

ศิษย์อุร์สุลินจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของคณะฯ ร่วมกันแสวงหาแนวทางและดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างความรู้จัก และความเป็นหนึ่งเดียวกันในการเป็นศิษย์อุร์สุลิน แสวงหาเครือข่ายการเชื่อมโยงกับองค์กรศิษย์อุร์สุลินในต่างประเทศ แบ่งปันการคงรักษา จิตตารมณ์เซอร์เวียมในวิถีชีวิตส่วนตัวและร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นงานเซอร์เวียม และ สนับสนุนงานและโครงการเพื่อผู้ยากไร้คณะอุร์สุลินในประเทศไทย

นโยบายปฏิบัติ
  • จัดประชุมกรรมการชมรมซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการของสมาคม / ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกุหลาบวัฒนา มาแตร์เดอีวิทยาลัย เรยีนาเชลีวิทยาลัย และวาสุเทวี บรรดาศิษย์อุร์สุลินที่ยินดีเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอปีละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
  • จัดกิจกรรมอันเป็นการสร้างความรู้จักกัน และความตระหนักในความเป็นหนึ่งเดียวกันของศิษย์อุร์สุลินอย่างสม่ำเสมอ
  • สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะอุร์สุลิน และของชมรมศิษย์อุร์สุลิน สู่บรรดาศิษย์อุร์สุลิน
  • ติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรศิษย์อุร์สุลินในต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกัน
  • สนับสนุนงานและโครงการของคณะอุร์สุลินในประเทศไทย เพื่อผู้ยากไร้ทั้งในด้านสาระและปัจจัย
  • จัดกิจกรรม / โครงการที่เป็นการเชื้อเชิญให้ศิษย์อุร์สุลินพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านจิตวิญญาณและจิตตารมณ์เซอร์เวียม
  • จัดงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลินปีเว้นปีในวันอาทิตย์ที่ฉลองหรือใกล้วันฉลองนักบุญอัญจลาวันที่ 27 มกราคม
  • จัดรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม (Angela Award) ประกาศเกียรติคุณนักเรียนเก่าที่อุทิศตนทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณทุก 2 ปี ในวันจัดงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน