ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 คณะซิสเตอร์อุร์สุลิน และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดกิจกรรม ”Wat Noi 103 Years. The Legacy Continues ….”เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการจัดภูมิทัศน์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและให้นักเรียนเก่าได้มีโอกาสเยี่ยมชมวัดน้อย
หลังจากการบูรณะเสร็จสมบูรณ์ วัดน้อยได้เริ่มการบูรณะในเดือนกันยายน 2563

เมื่อเริ่มโครงการจัดภูมิทัศน์และมีการรื้อหอนักเรียนประจำ ทำให้วิภา เจียกเจิม MD44 เห็นสถาปัตยกรรมความงามของเรือนวัดน้อยและเห็นว่าวัดน้อยควรได้รับการบูรณะเพราะเกรงว่า tower อาจทรุดตัวลง

วัดน้อยมีความสำคัญต่อโรงเรียนมาแตร์เดอีและเด็กมาแตร์เดอีฯ เป็นอย่างมาก
วัดน้อยเป็นหัวใจของโรงเรียนและนักเรียนมาแตร์เดอีฯ เพราะจากการค้นคว้าของดร.ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน MD 63 สถาปนิกอนุรักษ์ ได้พบว่าเรือนวัดน้อย…เป็นเรือนหลังแรกที่ติดมากับที่ดินเมื่อคณะซิสเตอร์อุร์สุลินได้ซื้อที่ดินก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ จึงเป็นเรือนหลังแรก โบสถ์คาทอลิก และเป็นที่พำนักของซิสเตอร์ วัดน้อยจึงมีความหมายและความสำคัญมาก
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของคณะอุร์สุลินในประเทศไทยและเป็นจุดก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2471 สังฆราชแปโรซได้ทำการเสกที่ดินโรงเรียนและวัดน้อยและได้ทำพิธีมิสซาแรกที่วัดน้อย จึงถือว่าเป็นวันสถาปนาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ขอขอบคุณ สุธนา ณ ป้อมเพชร (ปั้น) MD46 ตั้งชื่อภาษาอังกฤษของกิจกรรม และ ปาริชาติ ทองใหญ่ (น้ำ) MD 58 สำหรับข้อมูล