คุณจิราลักษณ์  วิรัชพันธุ์

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
คุณจิราลักษณ์ได้รับความประทับใจและมีความสุขกับทุกกิจกรรมเซอร์เวียม สังคมสงเคราะห์ที่ทางโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ให้ทำในสมัยที่เป็นนักเรียนที่โรงเรียน ประกอบกับการอบรมสั่งสอนของครอบครัวที่ให้ลูก ๆ ช่วยงานสาธารณะทุกครั้งที่มีโอกาสแบบใกล้ ๆ ตัว ดังนั้น เมื่อจิราลักษณ์มีโอกาส และเวลาจึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการเสียสละ พลังแห่งความดีของสังคมไทยเสมอมา จิราลักษณ์ ทำงานให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง แม้โครงการที่ทำอาจไม่ได้ใหญ่โตหรือสร้างชื่อเสียง แต่ก็ทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยน้อง ๆ ที่ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างแท้จริง นางฟ้าจี๊ด (ตามที่เพื่อน ๆ ล้อเรียกด้วยความรัก) มีความชุ่มชื่นใจเมื่อเห็นน้อง ๆ เหล่านี้โตขึ้นด้วยจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การที่มีการเอาใจใส่ช่วยเหลือ มีการทำกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะปัญญาและอารมณ์ จะสามารถพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีในสังคมได้อย่างเกิดผล จิราลักษณ์ เชื่อว่าหากทุก ๆ คนช่วยทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังที่มี สังคมโดยรวมก็จะดีและน่าอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งควรปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจและปฏิบัติด้วยใจ

• ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• อุดมศึกษา
– ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• ดูแลกิจการร้านอาหารไทยของครอบครัว
• อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• อาสาสมัครทำงานช่วยเหลือสังคม

• ปี พ.ศ.2553 เป็นอาสาสมัคร สมาชิกโครงการสน.ยิ้มแย้ม (Police Support Unit) ซึ่งเป็นโครงการหน่วยสนับสนุนสำนักงานตำรวจนครบาลบางซื่อ กลุ่มอาสาสมัครทำหน้าที่ให้ข้อมูลบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวกและประทับใจเมืองไทย
• ปี พ.ศ.2554 เป็นครูพิเศษสอนงานศิลปะที่บ้านเกร็ดตระการ ปากเกร็ด ให้แก่เด็กหญิงที่ต้องคดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างด้าว พม่า เขมร และ ลาว เพื่อช่วยให้น้อง ๆ
เหล่านีได้มีทักษะเชิงศิลปะ ได้ผ่อนคลายจากการถูกจำกัดพื้นที่ และได้รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถและมีคุณค่า
• นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน จิราลักษณ์เป็น อาสาสมัครดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “กลุ่มจูงมือฝันปันรักน้อง” ในรูปแบบพี่สอนน้อง แก่เด็กอายุ 7-14 ปี ในชุมชน ตลิ่งชัน วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการช่วยพัฒนาและยกระดับความคิดให้แก่เยาวชนในพื้นที่่ชุมชนสวนผักตลิ่งชัน โดยการทำกิจกรรมในและนอกพื้นที่ โดยเป้าประสงค์ของโครงการคือ
– ฝึกหัดให้เด็ก ๆ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
– ฝึกความมีระเบียบวินัย
– เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
– ปลูกฝังการเป็นผู้ให้ รู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตสาธารณะ