ผศ.นิรมล  ไกรฤกษ์ ชยุตสาหกิจ

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
ดิฉันใฝ่ฝันอยากได้รับเกียรติติดเข็มกลัดเซอร์เวียมประดับบลูโบมาตลอด จึงพยายามทำประโยชน์รับใช้งานกิจการต่าง ๆ ในโรงเรียน พยายามเป็นเด็กดีอยู่นานมาก เพิ่งได้รับบลูโบเมื่ออยู่ชั้นม.7และม.8 แม้เมื่อเรียนจบแล้วจิตตารมณ์ของเซอร์เวียมก็ยังคงอยู่ ได้รับโอกาสทำงานช่วยเหลือเด็ก
ที่ด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งงานด้านราชการและงานอาสาสมัคร

• อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 31
• พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2511 ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ปริญญาตรีและโท

• พ.ศ.2511 ถึง พ.ศ.2546 รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
• คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• ที่ปรึกษาโครงการการเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้านการเรียนในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พ.ศ.2522 ถึงปัจจุบัน
• หาทุนสร้างอาคารเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนของมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ฯ
• คณะกรรมการก่อตั้งโครงการพัฒนาเด็กพิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับประถมและมัธยมศึกษา
• เป็นประธานคณะกรรมการ Ikebana International Bangkok Chapter 177 พ.ศ.2558 ถึง ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี พ.ศ.2555-2558