คุณณินทิรา  โสภณพนิช

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
การทำงานในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโรงเรียนศรีสังวาลย์นั้น ณินทิราได้ยึดมั่นในการบริหารงานที่เป็นระบบ มีความโปร่งใสและเน้นการทำงานเป็นทีม โดยมีเพื่อน ๆ ศิษย์เก่า MD53 มาร่วมทำงานด้วยกันหลายคน เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กพิการได้รับการศึกษา ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การสร้างขวัญกำลังใจ และปลูกฝังเรื่องคุณธรรม รวมถึงการดูแลให้เด็กพิการเหล่านั้น มีที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัย และได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด ลดการเป็นภาระต่อครอบครัว และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

• จบมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 53
• New Hall School
• อุดมศึกษา
– ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ London School Economics and Political Sciences
– ปริญญาโทบริหารธุรกิจ City University of London

• พ.ศ. 2530 – 2533 ธนาคารซิตี้แบงก์
• พ.ศ. 2534 – 2537 Investment Director บริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด
• พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลััส จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
• พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
• พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.)
• พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
• พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
• พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน อุปนายกคนที่ 2 และเหรัญญิกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิค และเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย