คุณเจิดศิริ  สุขเสริม

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
สิ่งที่โรงเรียน มาแมร์ คุณครู อบรม บ่มเพาะทำให้เข้าใจความหมายของการเป็นคนที่สมบูรณ์ เรียนรู้ ใช้ปัญญา มีคุณธรรม ได้มีการฝึกปฏิบัติจริง สัมผัสและซึมซับถึงการให้ การแบ่งปัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปั้นสำลีที่โรงพยาบาลตำรวจ, สอนหนังสือเด็กในชุมชนมักกะสันวันหยุด, นำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบชาวกะเหรี่ยง แก่งกระจาน, ทำกิจกรรมกับเพื่อนร่วมรุ่น หารายได้สร้างสนามบาสเกตบอลให้โรงเรียน ฯลฯ และมีโอกาสร่วมกิจกรรมของโรงเรียน สมาคมฯ ชมรมศิษย์อุร์สุลิน โดยมีเพื่อนรุ่น 37 สนับสนุนตลอดมา เชื่อมั่นว่า ศิษย์อุร์สุลิน ทุกคนมี SERVIAM ในใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามภาระหน้าที่ ด้วยความรักจากใจ

• อนุบาล-มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 37
• อุดมศึกษา
– ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– Diploma, Programming Technology
– Control Data Institute Pty.,Ltd., Sydney, Australia
– Certififififificate, Computer Auditing,
– Institute of Advanced Computer Technology

• พ.ศ.2518-2549 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและวางแผน เป็นพนักงานคอมพิวเตอร์คนแรกเมื่อธนาคารนำระบบ Online มาใช้บริการลูกค้า,หัวหน้าส่วนประมวลข้อมูล ฝ่ายคอมพิวเตอร์ บันทึกเสียงพูดในเครื่อง ATM พูดได้เป็นเครื่องแรก, ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์คนแรก, ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม, ผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน และผู้จัดการสายบริหารงานทรัพยากรบุคคล

• ก่อตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ภาคพื้นเอเชีย (EDP Auditor Association Region-10) เป็นนายกสมาคมคนแรก ได้รางวัล Certififificate of Appreciation ภาคพื้นเอเชียที่มีผลงานดีเด่น
• ร่วมโครงการศิลปะดนตรีวัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมให้แต่ละภาคทอผ้าคลุมไหล่ จัดคอนเสิร์ตสุนทรีย์ ดอกไม้บานหวานเพลงเหนือ ไร่แม่ฟ้าหลวง, จินตภาพประกอบดนตรีพื้นบ้านอีสาน อุษาบารส ปราสาทหินพนมรุ้งรมยคีรี, จินตภาพทะเลทิพย์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ และศรีสัชนาลัย สุโขทัย
• รางวัลประกวดรถบุปผชาติ งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
• เหรัญญิก ส.พ.บ.ธ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์แก่คณะฯ มหาวิทยาลัยและสังคม จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและสมาคมนักศึกษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมและรับประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Mentor)
• ปัจจุบัน ที่ปรึกษาธนาคาร กรรมการพิจารณาโทษทางวินัย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)