ผลงานของสมาคมฯ

ต่อเนื่องจากหม่อมหลวง พร้อมจิตร ยมะสมิต คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร ได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้ง สมาคมฯขยายเครือข่ายงานด้านสังคมสงเคราะห์ ให้กว้างขึ้นกว่าเดิม ทั้งด้วยการปฏิบัติของสมาคมฯเอง และร่วมมือกับองค์กรอื่น และในปี พ.ศ.2512 สมาคม ฯได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตามลำดับ และได้ให้ความร่วมมือกับองค์การดังกล่าวเสมอมา ทั้งนี้ ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย์ และคุณหญิงสารภี นันทาภิวัฒน์ ผู้เป็นนายกสมาคมสืบต่อมา ได้เป็นผู้นำของสมาคมฯ ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในองค์กรการกุศลอื่น ๆระดับชาติ จึงทำให้สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ มีส่วนร่วมมากขึ้น ในการแสดงตนรับใช้สังคมฯ

ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2517 คณะกรรมการบริหารได้เสนอที่ประชุมให้ขยายวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารชุดต่อไปจาก 1 ปีเป็น 2 ปีเพื่อให้สามารถบริหารงานในระยะเวลาติดต่อกันอันจะทำให้ผลงานสำเร็จสมบูรณ์แต่ละเรื่องไปโดยไม่มีการหยุดชะงักเพราะการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารในช่วงระยะเวลาอันสั้นเกินไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและได้รับความกรุณาจาก ม.ร.ว. วิวรรณ วรวรรณ เข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สืบจากนั้นต่อมาจนถึง พ.ศ. 2521 ช่วงที่ท่านผู้หญิงวิวรรณ เป็นนายกสมาคมฯ นอกจากท่านจะได้สานต่องานด้านบำเพ็ญประโยชน์ และระดมทุนสนับสนุนโรงเรียนแล้ว ยังเป็นยุคเปลี่ยนแปลงของการบริหารโรงเรียน คุณแม่ ทีโอดอร์ได้นำเรื่องเข้าปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าฯ ถึงความต้องการที่จะได้มีนักเรียนเก่า เข้ามาร่วมงานบริหารโรงเรียน อาจารย์จารุนี สูตะบุตร ในนามของสมาคมนักเรียนเก่าฯ และศิษย์คุณแม่ทีโอดอร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าสนับสนุนโรงเรียน จนในที่สุดได้ อาจารย์สุมิตรา พงศธร ศิษย์เก่ารุ่น 38 ได้เข้ามาทำงานกับโรงเรียน และได้รับการสนับสนุนชี้นำจากท่านผู้หญิงวิวรรณ ในด้านงานสังคมสงเคราะห์ และจากอาจารย์จารุนี สูตะบุตร ข้าราชการผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในงานบริหารโรงเรียน กับการทำงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้น ฝ่ายโรงเรียน ที่ได้มีคุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ และ ท่านอธิการิณี เข้าร่วมประชุมกับสมาคมอย่างสม่ำเสมอแล้ว ก็เริ่มมีอาจารย์สุมิตรา พงศธร เข้ามาร่วมด้วยอย่างต่อเนื่อง

ในวาระ พ.ศ. 2521 -2523 ดร. ภรณี กีรติบุตร เป็นนายกสมาคมฯ ท่านได้ให้ความช่วยเหลือแนะนำอาจารย์สุมิตรา เป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงที่คุณแม่บุญประจักษ์ พักงาน ไปต่างประเทศ ทั้งซิสเตอร์มณี ภัคเกษม ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอุร์สุลินมาเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน ถึงแม้จะมีประสบการณ์การเป็นครูใหญ่มาจากเรยีนาเชลีฯและวาสุเทวีมาแล้ว แต่ใหม่กับมาแตร์เดอีวิทยาลัย และซิสเตอร์มณี เป็นผู้ที่เปิดใจกว้าง แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมทั้งอาจารย์สุมิตรา ที่เข้ามาเป็นผู้บริหารอนุบาลและประถมศึกษา ทำงานร่วมกันซิสเตอร์มณี ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนเลย ท่านผู้หญิงภรณี ได้นำเพื่อนร่วมรุ่น ได้แก่ คุณวัลดา จุฬาวัฒนทล และอาจารย์นิรมล ชยุตสาหกิจ เข้ามาให้ความช่วยเหลือในงานที่ทางทีมงาน ซิสเตอร์มณี-อาจารย์สุมิตราไม่คุ้นเคย นอกจากนั้นแล้ว ท่านผู้หญิงภรณี ยังได้ร่วมกับ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คุณปกรณ์ ทวีสิน เริ่มต้น “กองทุนมิตรมาแตร์” ให้กับโรงเรียน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเงินเดือนครูปัจจุบันให้ได้เพิ่มกว่าที่กำหนดตามวุฒิของทางราชการ กองทุนมิตรมาแตร์ยังคงอยู่ ถึงปัจจุบัน และเมื่อมีการสร้างอาคารใหม่ ที่บ้านเพชรสำราญ หัวหิน กองทุนมิตรมาแตร์ฯ ได้มอบเงินจำนวน 30 ล้านบาทให้คณะ ซิสเตอร์เพื่อการก่อสร้างในครั้งนั้น

จากนั้นใน พ.ศ. 2524 คุณสุพัฒนา อาทรไผท ซึ่งเข้ามาร่วมงานกรรมการสมาคมฯอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งต่าง ๆ และในช่วงที่ท่านผู้หญิงภรณีเป็นนายกสมาคมฯ คุณสุพัฒนา เป็น เลขานุการ คุณสุพัฒนา อาทรไผท ได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจให้ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ และได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องถึง 4 วาระ จนถึงปี พ.ศ. 2533 และเมื่อมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ใหม่แล้ว คุณแม่บุญประจักษ์ ได้ขอแต่งตั้งท่านให้เป็น “นายกกิตติมศักดิ์” ของสมาคมนักเรียนเก่าฯเพราะได้สละตนเองให้สมาคมนักเรียนเก่าฯมาอย่างยาวนาน

ในช่วง 8 ปีของการเป็นนายกสมาคมฯของคุณสุพัฒนา สมาคมฯ มีการจัดกิจกรรม ในลักษณะงานสังสรรค์รูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ งานหนึ่งที่สำคัญ คือ งานทอล์กโชว์ ที่ โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล (ปัจจุบัน คือ ที่ตั้งของสยามพารากอน) ซึ่งงานครั้งนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของ “กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ” เพื่อการดูแลครูเกษียณของโรงเรียน ซึ่งได้รับสนับสนุนจากนักเรียนเก่าด้วยดีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และต่อมา ถึงแม้ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯยังดูแลกองทุนนี้อยู่ แต่ได้นำมาอยู่ใน มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย แล้ว อีกหนึ่งผลงานโดดเด่นของคุณสุพัฒนา คือการจัดทำหนังสือชุดประวัติโรงเรียน และทำเนียบนักเรียนเก่า เป็นครั้งแรก การจัดทำ ทำเนียบนักเรียนในครั้งนั้น ต้องระดมความช่วยเหลือจากนักเรียนเก่าหลายๆท่าน และหลาย ๆรุ่น กำลังสำคัญของคุณสุพัฒนาในครั้งนั้น คือ คุณลักขณา อภิบาลศรี เพื่อนร่วมรุ่นของท่าน และในช่วงที่คุณสุพัฒนา เป็นนายกสมาคมฯนี้ คุณแม่ทีโอดอร์ ได้ขอความช่วยเหลือจากสมาคมฯ ให้รับช่วยในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้จ่ายที่สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน บ้านเทพ ที่ชุมชนแออัด คุณสุพัฒนาได้ตอบรับช่วยเหลืองานของคณะอุร์สุลินนี้ โดยมีคุณนฤวร ฝ่ายกิจกรรมพิเศษรับผิดชอบ และได้บอกบุญขอความช่วยเหลือไปกับนักเรียนเก่ารุ่นต่าง ๆและในวาระต่อมา คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา กรรมการสมาคมฯ รับเป็นหัวหน้างาน บ้านเทพ และนอกเหนือจากการหาทุนแล้ว ยังได้เข้าไปช่วยแนะนำ จัดระบบการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน เมนูอาหาร และการพัฒนาบุคลากร ให้ครบถ้วนในทุกด้าน

ต่อจากคุณสุพัฒนา นายกสมาคมฯพ.ศ. 2533 – 2537 คือ คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งอุปนายกในสมัยของท่านผู้หญิงวิวรรณ คุณสุชาดา ได้สืบทอดงาน และจัดให้การทำงานของสมาคมฯ เป็น รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของสมาคมนักเรียนเก่าฯ ด้วย คุณอานันท์ ตันติเฉลิม เพื่อนร่วมรุ่นของท่าน ผู้มีความชำนาญงาน ได้ให้ความช่วยเหลือ ในการสร้างความชัดเจนของข้อบังคับต่าง ๆของสมาคมฯ นอกจากนี้คุณสุชาดา ยังเป็นผู้นำนักเรียนเก่าในการให้ความช่วยเหลือคุณแม่บุญประจักษ์ ในการระดมทุน ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในขณะที่ คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นักเรียนเก่าเช่นเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

หลังจากนั้นคุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยาที่รับหน้าที่เป็นอุปนายกสมาคมฯในช่วงการทำงานของคุณสุชาดาอาสาเข้ามารับช่วงประสานงานต่อ และได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 13 และดำรงตำแหน่งอยู่ 3 สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2543 ช่วงนั้น การก่อสร้างอาคารอนุบาล-มัธยมศึกษา ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว การระดมทุนในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดียิ่ง โรงเรียนมีทุนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณหญิงอลิศราได้ช่วยเหลือคุณแม่บุญประจักษ์ ในการการขอพระราชทานชื่ออาคาร ซึ่งได้รับพระราชทานว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” และให้ประดิษฐาน ตราสัญลักษณ์ สิริราชสมบัติ 50 ปี ไว้เหนืออาคารด้วย คุณหญิงอลิศรา ยังได้ช่วยคุณแม่บุญประจักษ์ในการกราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดอาคาร ซึ่งพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ กระทำในปี พ.ศ. 2541

นอกจากนี้แล้ว คุณหญิงอลิศรา ยังนำทีมนักเรียนเก่า มาช่วยซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี อธิการเจ้าคณะภาคฯ อุร์สุลินในขณะนั้น ในช่วงก่อตั้งชมรมศิษย์อุร์สุลิน รวมทั้งการระดมทุนเพื่อการก่อสร้างโรงเรียนปิยมาตย์ ที่จังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ครอบครัวขัดสน รอโอกาส และสนับสนุนให้ คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา หาทุนสนับสนุน บ้านเทพ ด้วยการจัดงานวันสวยได้กุศล ที่อาศัยความช่วยเหลือจากนักเรียนเก่า และผู้ปกครองนักเรียนมาแตร์เดอีฯในการบริจาคเสื้อผ้า เครื่องใช้ที่คุณภาพยังดี มาจำหน่าย การจัดงานสวยได้กุศล นี้ มีการพัฒนา และกระทำต่อเนื่องพร้อมกันการจัดงานนิทรรศการประจำปีของโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายน

ต่อมาคุณนพพร ชีวานันท์ เหรัญญิกที่ได้ช่วยงานคุณหญิงอลิศรามาตลอด 6 ปีได้ลงสมัครเลือกตั้งและได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมใหญ่โดยได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ พ.ศ. 2543 – 2545 ช่วงของคุณนพพร ก็ได้มีการสานต่องานต่างๆ ช่วงนี้ การจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงมากมาย นำโดยพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ทางโรงเรียนเห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน และได้ขอสมาคมนักเรียนเก่าฯ สนับสนุน จึงได้มีการตั้ง คณะอนุกรรมการวิชาการ ขึ้นเริ่มต้นจากการที่สมาคมฯได้เชิญนักเรียนเก่าที่นักวิชาการ และอาจารย์มหาวิทยาลัย มาฟังความต้องการความช่วยเหลือของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนเก่าได้ตอบรับมาร่วมประชุมประมาณ 90 ท่าน โดยมี ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี ซึ่งอาจารย์สุมิตราได้หารือเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า มาเป็นผู้ดำเนินการประชุม และอาจารย์พัชราวลัย ได้เริ่มเป็นประธานอนุกรรมการวิชาการ ท่านแรก ได้จัดการประชุมในเช้าวันเสาร์กับทางฝ่ายบริหารและครูของโรงเรียนที่ละกลุ่มย่อย ประมาณปีละ 5 ครั้ง เพื่อรับฟัง สนับสนุน และแนะนำในการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนเก่าบางท่านยังได้เข้ามาเป็น coach ให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ด้วย ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ รับช่วงจากอาจารย์พัชราวลัย เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ

ปี พ.ศ. 2545-2549 คุณประพิณ รุจิรวงศ์ เป็นนายกสมาคมฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯจัดงานใหญ่ “ 60 ปี ธ ครองไทย”ที่ศูนย์สิริกิติ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตอบรับคำกราบทูลเชิญเสด็จมาเป็นประธานในงาน แต่พระองค์ท่านประชวรในวันนั้น จึงทรงมอบหมายให้ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม แทนพระองค์ มาเป็นประธานการจัดงานครั้งนั้น ได้นำรายได้มอบมูลนิธิพระดาบสซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสในการศึกษาหาความรู้เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง กับผู้ที่ขัดสน และขาดโอกาสเมื่อยังเยาว์

หลังจากคุณประพิณ คุณจินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์ เพื่อนร่วมรุ่นของคุณประพิณ ได้เป็นนายกสมาคมฯ 2 วาระ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 คุณจินตนาเป็นผู้ผลักดันมูลนิธิมาแตร์เดอีฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และได้นำกองทุน แด่คุณครูด้วยดวงใจ และกองทุนบ้านเทพ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยที่การบริหารจัดการสองกองทุนนี้ จะมีสมาคมนักเรียนเก่าฯ เป็นผู้นำ นอกจากนั้นคุณจินตนา ยังปรับโครงสร้างการบริหารของสมาคมฯเชื้อเชิญให้นักเรียนเก่ารุ่นใหม่ ๆ นำความเป็นคนรุ่นใหม่ เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สมาคมฯ นักเรียนเก่ารุ่นใหม่ ๆ มาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลาย เทคโนโลยีถูกนำเข้ามาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพ Social Media สร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการร่วมแรงร่วมใจกันของนักเรียนเก่าอย่างขยายวงกว้างออกไปเป็นหลายเท่า เข้ามาช่วยเอื้อต่อการทำงานและการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกสมาคมฯ จึงทำให้เครือข่ายสมาชิกมีความเข็มแข็ง วารสาร serviam เว็ปไซด์สมาคมฯ และบัตรสมาชิกสมาคมฯ เพิ่มคุณค่าและมาตรฐาน ถึงแม้หมดวาระ การเป็นนายกสมาคมฯแล้ว คุณจินตนา ยังมีบทบาทที่เข้มแข็งในมูลนิธิมาแตร์เดอีฯ และได้เป็นผู้ริเริ่ม โครงการพันดวงใจเพื่อครูเกษียณ

คุณพรพรรณ พรประภา นายกสมาคมฯ สองวาระ พ.ศ. 2553 – 2557 ได้สานต่อแนวทางการนำนักเรียนเก่ารุ่นใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในสมาคมฯ และได้พยายามผลักดันในความฝันของคุณแม่บุญประจักษ์ เป็นจริง ในการสร้างอาคารอนุบาลใหม่ คุณพรพรรณได้เริ่มต้นการระดมทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารใหม่ ตั้งแต่ ที่ทางโรงเรียนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง สิ่งหนึ่งที่คุณพรพรรณ ได้จัดทำ ซึ่งมีคุณค่ายิ่ง คือการขอพระบรมราชานุญาต จารึกข้อความว่า IN CELEBRATION 84th BIRTHDAY ANNIVERSARY OF H.M. BHUMIBOL ADULYADEJ ที่นาฬิกาข้อมือสี Pink Gold ที่สั่งทำและออกแบบ โดย บริษัทนาฬิกาสวิส Leonard ซึ่งด้านล่างยังได้จารึกว่า MATER DEI SCHOOL 84th ANNIVERSARY ในช่วงของคุณพรพรรณนี้ คุณวิวรรณ อุปนายก ผู้รับผิดชอบงานบ้านเทพ ได้ปรึกษานักเรียนเก่ารุ่นใหม่ๆ ถึงวิธีการระดมทุน ที่คนรุ่นใหม่พร้อมสนับสนุน จึงได้เกิดงาน Beauty and the Biz ขึ้น เป็นการจำหน่ายสินค้านำสมัย ที่เกิดจากฝีมือนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯเองเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้แล้ว คุณพรพรรณ ยังเป็นผู้ริเริ่มให้มี MD Shopให้กับสมาคมฯ ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างดียิ่งจากศิษย์เก่า ตั้งแต่รุ่นผู้ใหญ่ ถึงนักเรียนปัจจุบัน Logo SERVIAM เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเป้นที่ภาคภูมิใจของนักเรียนเก่า

ต่อมาเมื่อคุณวิวรรณ สารกิจปรีชา เป็นนายกสมาคม พ.ศ. 2557-2559 ได้ให้ความสำคัญกับการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก ทำในสิ่งสมาคมฯที่ได้ทำต่อเนื่อง แต่ก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ โดยฟังเสียงน้อง ๆ เป็นต้น การก่อตั้งและสนับสนุนชมรมต่างๆ เช่นชมรมจักรยาน ชมรมเดินวิ่ง ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ และสร้างเครือข่ายกับชมรมกอล์ฟและชมรมบาสเกตบอล ที่มีอยู่แล้ว ไลน์กลุ่มของแต่ละชมรมสร้างความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างดียิ่ง อันทำให้นักเรียนเก่ารุ่นพี่ รุ่นน้องที่มี lifestyle เดียวกันได้มาผนึกกำลังกัน ได้มีการเริ่มต้นการระดมทุนเพื่อโครงการแด่คุณครูด้วยดวงใจ ด้วยการจัดงาน MD Run และที่สำคัญ คุณวิวรรณ ได้ระดมทุนช่วยโรงเรียนในการปรับปรุง จัดทำสนามบาสเกตบอลใหม่ให้กับโรงเรียน ในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบันอย่างบรรลุเป้าหมาย หรือเรียกว่า เกินความคาดหมายก็ได้ ช่วงที่คุณวิวรรณ เป็นนายกสมาคม กิจกรรมของบ้านเทพได้ขยายมาสู่กลุ่มแพทย์อาสา ที่มีกิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ๆบ้านเทพ และบริการสุขภาพแก่ครูปัจจุบันและครูเกษียณของโรงเรียน อีกทั้งนำคณะแพทย์นักเรียนเก่าและอาสาสมัครช่วยงาน ไปเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนตำรวจชายแดน ที่อยู่ในโครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยภายใต้การนำของคุณแม่บุญประจักษ์ และมาแมร์สตานีสลาส ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเยี่ยมนักเรียนเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง แต่สมาคมนักเรียนเก่า ได้เสริมบริการทางการแพทย์ให้ และโรงเรียนน้อง ที่นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนไม่สามารถเข้าไปถึงโรงเรียนได้ เพราะการเดินทางค่อนข้างอันตราย ทางสมาคมฯก็ได้เชิญชวนแพทย์นักเรียนเก่า ไปให้บริการตรวจสุขภาพ ถึงสถานที่ โดยเรียกกิจกรรมนี้ว่า เป็น การ off-road

คุณสุดถนอมได้รับเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าต่อจากคุณวิวรรณ ในพ.ศ. 2559-2563 ด้วยความที่อยู่กับสมาคมนักเรียนเก่ามายาวนาน และเป็นลูกสาวของ คุณสุพัฒนา อาทรไผท คุณสุดถนอมได้มีส่วนร่วมในสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ มาอย่างต่อเนื่อง คุณสุดถนอมได้สานต่อ งาน MD Run โดยทำงานร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู ในโอกาส 90 ปีมาแตร์เดอีฯและการที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มีนักเรียนครบ 100 รุ่น คุณสุดถนอม ด้วยความร่วมมือของอุปนายกสมาคม และกรรมการ และอนุกรรมการหลาย ๆ ท่าน ได้จัดทำหนังสือ 100 รุ่น และมีการถ่ายรูปนักเรียนเก่าแต่ละรุ่น รวมทั้งนักเรียนชาย บรรยากาศของโรงเรียนมีความคึกคัก ตื่นตัว และเป็นที่ชื่นชมถึงพลังของนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย และยังได้มีการจัดงาน ที่มีความหลากหลาย ทั้งดนตรี กีฬา และบันเทิง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมย่อย ๆ เป็นระยะ ระหว่างปี เป็น MD Workshop เสริมทักษะความรู้ และ กิจกรรมทางวิชาการ MD Seminar รวมทั้งการเยี่ยมเยียนครูอาวุโส และนำครูอาวุโสไปเที่ยวต่างประเทศด้วย

ในปี พ.. 2563-2565 คุณอรนุช ว่องปรีชา เป็นนายกสมาคมฯ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สมาคมฯ ได้มุ่งรับผิดชอบต่อสังคม จึงปรับรูปแบบกิจกรรมของสมาคมฯ เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด My Pride, My School; Mater Dei  โดยสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดทำโครงการเพลงแค่เพียงหันกลับมาจากการรวมตัวของนักร้อง 16 คน นักดนตรีอีก 2 คน และผู้ประพันธ์คำร้อง 3 คน รวม 21 คนที่เป็นนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ จัดทำเพลงเพื่อคุณครู จัดทำสื่อวิดีทัศน์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนคุณครู  กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ  และสนับสนุนโครงการ/งานต่าง ๆ เช่น  การจัดทำวิดีทัศน์ เรื่อง Documentary ของโรงเรียนมาแตร์ฯ  วิดีทัศน์ก้าวเข้าสู่ 100 ปีโรงเรียนมาแตร์ฯ เพื่อรับใช้สังคมและก้าวสู่การศึกษาที่ดีเยี่ยมวิดีทัศน์วิสัยทัศน์และการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนวิดีทัศน์และกิจกรรมสนับสนุนวัดน้อย 102 ปี รวมถึงการจัดงาน We are 95! On the Road to Mater Dei’s Centenary 100 Years of Services and Excellence เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและนักเรียนเก่า คุณครูและนักเรียนเก่า และรุ่นพี่รุ่นน้องมาแตร์ฯ ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการกลับมาโรงเรียน และสร้างฐานรุ่นใหม่

นอกจากนี้ยังได้ สานต่อโครงการจากคุณสุดถนอม กรรณสูต อดีตนายกสมาคมฯ ในโครงการ Taste of Mater Dei Virtual Marketplace โดยสมาคมฯ ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญเพื่อช่วยเหลือร้านค้าประเภทอาหารของเด็กมาแตร์ฯ และผู้ปกครองของเด็กมาแตร์ฯ ซึ่งเป็นการรวมพลัง Spirit of SERVIAM ครั้งสำคัญ ในการจัดส่งชุดอาหาร/ขนม/เครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์  วัด และสถานสงเคราะห์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  จัดทำโครงการ Trendsetter Leading the Way to Sustainability in Style เพื่อก่อให้เกิดกระแสความนิยม ซึ่งนำมาสู่ความยั่งยืน ในวิถีและรูปแบบ ที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กมาแตร์ฯ ทั้งในด้านจิตตารมณ์เซอร์เวียม  ด้านคุณธรรมในการดำเนินชีวิต และการมีแนวคิดเพื่อสังคมที่น่าอยู่ จัดกิจกรรมดนตรีของนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ เพื่อร่วมฉลองวัดน้อย 103 ปี Wat Noi 103 years, The Legacy Continues… และจัดงาน ให้นักเรียนเก่าร่วมรำลึกถึงวัดน้อย โดยขออนุญาตคณะซิสเตอร์และโรงเรียนในการนำนักเรียนเก่าที่สนใจ ชมวัดน้อยหลังจากที่การบูรณะแล้วเสร็จ โดยมีกรรมการสมาคมฯ และนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ เป็นมัคคุเทศก์ รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์ใน Facebook / Instagram ชื่อ MD Helping Hands เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการทำคุณประโยชน์สังคมของนักเรียนมาแตร์ฯ ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆ จากรุ่นสู่รุ่น  จัดทำโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องมาแตร์ฯ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีของการอยู่ร่วมกัน  และจัดทำวารสารเซอร์เวียมออนไลน์ เพื่อเป็นการรักษ์โลกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามจิตตารมณ์เซอร์เวียม