คณะกรรมการสมาคมฯ

ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย
กรรมการฝ่ายโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

อาจารย์สุมิตรา พงศธร – MD38
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ – MD52
กรรมการฝ่ายโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

อาจารย์ประพนธ์ พิสัยพันธุ์
กรรมการฝ่ายโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์-อดีตนายกสมาคมฯ

จากซ้ายไปขวา : คุณสุดถนอม กรรณสูต, คุณพรพรรณ พรประภา, คุณประพิณ รุจิรวงศ์, คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,คุณสุพัฒนา อาทรไผท, ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร, ท่านผู้หญิง ดร. ภรณี มหานนท์, คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร, คุณนพพร ชีวานันท์, คุณจินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์, คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณปารวดี เหตระกูล – MD49
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ผศ.อุมาพร ศิรธรานนท์ – MD49
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณโสภาวดี อุตตโมบล – MD49
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะกรรมการนักเรียนเก่าฯ

คณะกรรมการฝ่ายโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย
กรรมการฝ่ายโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

อาจารย์สุมิตรา พงศธร – MD38
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ – MD52
กรรมการฝ่ายโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

อาจารย์ประพนธ์ พิสัยพันธุ์
กรรมการฝ่ายโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

ที่ปรึกษา : อดีตนายกสมาคมฯ

จากซ้ายไปขวา : คุณสุดถนอม กรรณสูต, คุณพรพรรณ พรประภา, คุณประพิณ รุจิรวงศ์, คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,คุณสุพัฒนา อาทรไผท, ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร, ท่านผู้หญิง ดร. ภรณี มหานนท์, คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร, คุณนพพร ชีวานันท์, คุณจินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์, คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณปารวดี เหตระกูล – MD49
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ผศ.อุมาพร ศิรธรานนท์ – MD49
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณโสภาวดี อุตตโมบล – MD49
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะกรรมการนักเรียนเก่าฯ

คุณอรนุช ว่องปรีชา – MD49
นายกสมาคมฯ
2563 – 2565

คุณศรีชนก วัฒนศิริ – MD44
อุปนายกสมาคมฯ ที่ 1
2563 – 2565

คุณกุลฤดี ชวนไชยสิทธิ์ – MD49
อุปนายกสมาคมฯ ที่ 2
2563 – 2565

คุณเพชรรินทร์ มีเดช – MD59
อุปนายกสมาคมฯ ที่ 3
2563 – 2565

คุณผาสุก สัมปุณณะโชติ – MD49
เลขานุการ
2563 – 2565

คุณชนินทร ปัญญาดิลก – MD50
เลขานุการ
2563 – 2565

คุณพันธุ์นภา ว่องวิไลกุล – MD55
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
2563 – 2565

คุณอนินทิตา โคมิน – MD50
กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
2563 – 2565

คุณกุลศิริ ไชยนพกุล – MD65
กรรมการฝ่ายปฏิคม
2563 – 2565

คุณอรพิน เหตระกูล – MD67
กรรมการฝ่ายนายทะเบียน
2563 – 2565

คุณอินทุกานต์ คชเสนี สิริสันต์ – MD57
กรรมการฝ่ายสาราณียกร
2563 – 2565

คุณขวัญชนก คงสิริ – MD61
กรรมการฝ่ายสาราณียกร
2563 – 2565

คุณมณีนภา ดวงดารา – MD56
กรรมการฝ่ายประสานงานผู้แทนรุ่น
2563 – 2565

พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ – MD54
กรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
2563 – 2565

ดร. รัสวดี ควรทรงธรรม – MD77
กรรมการฝ่ายวิชาการ
2563 – 2565

คุณสินีนารถ เองตระกูล – MD67
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
2563 – 2565

คุณเจนเนตร​ เจริญศิริวัฒน์ – MD56
กรรมการฝ่ายดูแลคุณครูอาวุโส
2563 – 2565

คุณอธิษฐาน องค์พิเชฐเมธา – MD77
กรรมการฝ่ายสื่อสารออนไลน์
2563 – 2565

คุณสิริมน ณ นคร – MD58
กรรมการฝ่ายดูแลเว็บไซต์
2563 – 2565

คุณวรนันท์ ประเสริฐเมธ – MD57
กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2563 – 2565

คุณมุจลินท์ กิติสิทธิ์ – MD61
กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2563 – 2565

คุณอลิศรา สุวรรณปริญญา – MD50
กรรมการฝ่าย MD Souvenir
2563 – 2565

คุณกุลยา ชิตานนท์- MD50
กรรมการฝ่าย MD Souvenir
2563 – 2565

คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ – MD56
กรรมการฝ่ายหาทุน
2563 – 2565

คุณปพิชญา​ โหสกุล- MD63
กรรมการฝ่ายหาทุน
2563 – 2565

คุณสุดถนอม กรรณสูต
นายกสมาคมฯ
2561-2563

คุณศรีชนก วัฒนศิริ
อุปนายกคนที่ 1
2561-2563

คุณอรนุช ว่องปรีชา
อุปนายกคนที่ 2
2561-2563

คุณจิรพร ภูธนกิจ
อุปนายกคนที่ 3
2561-2563

คุณชลธร สาธิตภิญโญ
กรรมการเลขานุการ
2561-2563

คุณพรรณพิลาส พุ่มประพันธ์
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
2561-2563

คุณจารุจิตร ทองใหญ่ ณ อยุธยา
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
2561-2563

คุณอุภัยพร อัศวรักษ์
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
2561-2563

คุณปัทมวดี ถวิลเวชกุล
กรรมการฝ่ายนายทะเบียน
2561-2563

คุณปพิชญา โหสกุล
กรรมการฝ่ายปฏิคม
2561-2563

คุณพิสินี อินทรทัต
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
2561-2563

คุณสุกัญญา ชัยกิตติศิลป์
กรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
2561-2563

คุณกมลทิพย์ โตวรรณเกษม
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายสังคมสงเคราะห์
2561-2563

คุณสินีนารถ เองตระกูล
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
2561-2563

คุณภัชชา เตชะหรูวิจิตร
กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
2561-2563

คุณษบุญญา มนเทียรวิเชียรฉาย
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ​์
2561-2563

คุณมณีนภา ดวงดารา
กรรมการฝ่ายประสานงานผู้แทนรุ่น
2561-2563

คุณวชิรา พงศ์พยัคฆ์
กรรมการฝ่ายสาราณียกร
2561-2563

คุณสรวณี กู้ประเสิรฐ
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายสาราณียกร
2561-2563

คุณพรรณจิรา ทิศาวิภาต ศรีสุธาพรรณ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
2561-2563

คุณอธิษฐาน องค์พิเชฐเมธา
กรรมการฝ่ายสื่อสารออนไลน์
2561-2563

คุณวิทิดา ตรังอดิศัยกุล
กรรมการฝ่ายหาทุน
2561-2563

คุณเพชรรินทร์ มีเดช วีรวรรณ
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
2561-2563

คุณอลิสา เคหสุขเจริญ
กรรมการฝ่าย MD Souvenir
2561-2563

คุณกรเพชร พสวงศ์ ตรัสโฆษิต
กรรมการผู้ช่วยฝ่าย MD Souvenir
2561-2563

คุณสิริมน ณ นคร
กรรมการฝ่ายเว็บไซต์
2561-2563

คุณสมิตา สรสุชาติ
กรรมการผู้ช่วยอุปนายกคนที่ 1
2561-2563

คุณกุลฤดี ชวนไชยสิทธ์
กรรมการผู้ช่วยอุปนายกคนที่ 2
2561-2563

คุณเจนเนตร เจริญศิริวัฒน์
กรรมการผู้ช่วยอุปนายกคนที่ 3
2561-2563

คุณฐิตาภรณ์ เพชรเกษม
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายนายทะเบียน
2561-2563

คุณฝนพา ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
2561-2563

คุณดาวรี สมัครคามัย
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายประสานงานผู้แทนรุ่น
2561-2563

คุณสุฤดี สุนทรวัฒน์
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายสื่อสารออนไลน์
2561-2563

คุณพรชนก เลิศวัตรกานต์
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
2561-2563

คุณสุดถนอม กรรณสูต
นายกสมาคม
2559-2561

คุณศรีชนก วัฒนศิริ
อุปนายกคนที่ 1
2559-2561

คุณอรนุช ว่องปรีชา
อุปนายกคนที่ 2
2559-2561

คุณจิรพร ภูธนกิจ
อุปนายกคนที่ 3
2559-2561

คุณภวสกุณ รัตนาวะดี
กรรมการเลขานุการ
2559-2561

คุณวาสินีพร สุฤทธิกุล
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
2559-2561

คุณจารุจิตร ทองใหญ่ ณ อยุธยา
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
2559-2561

คุณอุภัยพร อัศวรักษ์
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
2559-2561

คุณปัทมวดี ถวิลเวชกุล
กรรมการฝ่ายนายทะเบียน
2559-2561

คุณปพิชญา โหสกุล
กรรมการฝ่ายปฏิคม
2559-2561

คุณพิสินี อินทรทัต
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
2559-2561

พญ .สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์
กรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
2559-2561

คุณสมิตา สรสุชาติ
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายสังคมสงเคราะห์
2559-2561

คุณสินีนารถ เองตระกูล
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
2559-2561

คุณภัชชา เตชะหรูวิจิตร
กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2559-2561

คุณสุทธินี อัตศาสตร์
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2559-2561

คุณนัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ
กรรมการฝ่ายประสานงานผู้แทนรุ่น
2559-2561

คุณสีดา ชาญศิลป์
กรรมการผู้ช่วยฝ่ายประสานงานผู้แทนรุ่น
2559-2561

คุณขวัญชนก คงสิริ
กรรมการฝ่ายสาราณียกร
2559-2561

คุณพรรณจิรา ทิศาวิภาต ศรีสุธาพรรณ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
2559-2561

คุณอธิษฐาน องค์พิเชฐเมธา
กรรมการฝ่ายสื่อสารออนไลน์
2559-2561

คุณวิทิดา ตรังอดิศัยกุล
กรรมการฝ่ายหาทุน
2559-2561

คุณอลิสา เคหสุขเจริญ
กรรมการฝ่าย MD Souvenir
2559-2561

คุณกรเพชร พสวงศ์ ตรัสโฆษิต
กรรมการผู้ช่วยฝ่าย MD Souvenir
2559-2561

คุณศิริวรรณ โอสถารยกุล
กรรมการฝ่ายการวางแผน
2559-2561

ท่านผู้หญิงภาณี มหานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ ​อยุธยา ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุพัฒนา อาทรไผท ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุชาดา สุทธิสารณกร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณนพพร ชีวานันท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณจินตนา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณประพิณ รุจิรวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณพรพรรณ พรประภา ที่ปรึกษาสมาคมฯ
พญ.รุจา เสวิกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ
รศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
นางวิวรรณ สารกิจปรีชา นายกสมาคมฯ
นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล อุปนายสมาคมที่ 1
นางสุดถนอม กรรณสูต อุปนายกสมาคมที่ 2
นางวรินดา เธียรอัจฉริยะ อุปนายกสมาคมที่ 3
นางผาณิต ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ กรรมการเลขานุการ
นางสาววรารินทร์ สินไชย กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
นางศรีชนก วัฒนศิริ กรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นางสาวอรนุช ว่องปรีชา กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์ กรรมการฝ่ายวางแผน
นางสาวปรารถนา จริยวิลาสกุล กรรมการผู้ช่วยฝ่ายวางแผน
นางปนิดา อติพญากุล กรรมการฝ่ายปฏิคม
นางปพิชญา โหสกุล กรรมการผู้ช่วยปฏิคม
นางวิทิดา ตรังอดิศัยกุล กรรมการฝ่ายหาทุน
นางนัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ กรรมการฝ่ายประสานงานผู้แทนรุ่น
นางสาวสินีนารถ เองตระกูล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาววิลสา วิจิตรวาทการ กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางพิณ สุวรรณภักดี กรรมการฝ่ายนายทะเบียน
พ.ญ. ปฐมพร ศิรประภาศิริ กรรมการผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
นางสุติมา บุญเกียรติบุตร กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
นางสาวอลิสา เคหะสุขเจริญ กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาลิณี ภู่พกสกุล กรรมการฝ่าย MD Shop
นางจิรพร ภูธนกิจ กรรมการผู้ช่วยฝ่าย MD Shop
นางสาวสุฤดี สุนทรวัฒน์ กรรมการฝ่ายสื่อสารออนไลน์
นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการฝ่ายสาราณียกร
นางปรารถนา เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้ช่วยฝ่ายสาราณียกร
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณรัตนา นรพัลลภ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
พ.อ.หญิงรัชนี โสตสถิตย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณนพพร ชีวานันท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณประพิณ รุจิรวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณจินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
อาจารย์ทีนา มารี พลาดิกานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
อาจารย์สุมิตรา พงศธร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกกิตติมศักดิ์
คุณพรพรรณ พรประภา นายกสมาคมฯ
ศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ อุปนายสมาคมที่ 1 วิชาการ
พญ.รุจา เสวิกุล อุปนายกสมาคมที่ 2 สังคมสงเคราะห์
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา อุปนายกสมาคมที่ 3
คุณสุดถนอม กรรณสูต เลขานุการ
คุณจิรยา กรรณสูต หาทุน
คุณปนิดา อติพญากุล ปฏิคม
คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ ประชาสัมพันธ์
คุณกัลยกร ศิริรัตน์อัสดร เหรัญญิก
พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ เครือข่ายสัมพันธ์
คุณสินีนารถ เองตระกูล นายทะเบียน
คุณสิริมน ณ นคร สาราณียกร
คุณสุปรียา กณิกนันต์ สื่อสารออนไลน์
คุณรัชนีวิภา ปิยพันธวงศ์ ผู้ช่วยสาราณียกร
คุณวิทิดา ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยหาทุน
คุณพิณ สุวรรณภักดี ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณวรรณธิดา ศุภจริยาวัตร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณผาณิต ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณชยาภัสร์ ไชยศรีหา ผู้ช่วยสื่อสารออนไลน์
คุณนัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ ผู้ช่วยนายทะเบียน
คุณอรนุช ว่องปรีชา กิจกรรมพิเศษ
คุณศรีชนก วัฒนศิริ สังคมสงเคราะห์
คุณสมิตา สรสุชาติ ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
คุณปารวดี เหตระกูล กิจกรรมพิเศษ
คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ ประสานงานผู้แทนรุ่น
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณรัตนา นรพัลลภ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
พ.อ.หญิงรัชนี โสตสถิตย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณนพพร ชีวานันท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณประพิณ รุจิรวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณจินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
อาจารย์ทีนา มารี พลาดิกานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
อาจารย์สุมิตรา พงศธร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกกิตติมศักดิ์
คุณพรพรรณ พรประภา นายกสมาคมฯ
รศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ อุปนายสมาคมที่ 1 วิชาการ
พญ.รุจา เสวิกุล อุปนายกสมาคมที่ 2 สังคมสงเคราะห์
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา อุปนายกสมาคมที่ 3
ภญ.อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง สังคมสงเคราะห์
คุณศรีชนก วัฒนศิริ สังคมสงเคราะห์
คุณสมิตา สรสุชาติ สังคมสงเคราะห์
คุณสุดถนอม กรรณสูต เลขานุการ
คุณปรารถนา เกลียวปฎินันท์ สาราณียกร
คุณรัชนีวิภา ปุ้ยพันธ์วงศ์ ผู้ช่วยสาราณียกร
คุณจิรยา กรรณสูต ประธานหาทุน
คุณสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้ช่วยหาทุน
คุณวิทิดา ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยหาทุน
คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ผู้ช่วยหาทุน
พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ เครือข่ายสัมพันธ์
คุณสุปรียา กณิกนันต์ สื่อสารออนไลน์
คุณนัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ ผู้ช่วยสื่อสารออนไลน์
คุณปารวดี หงษ์ประยูร ประชาสัมพันธ์
คุณกัลยกร ศิริรัตน์อัสดร เหรัญญิก
คุณพิณ สุวรรณภักดี ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณอรนุช ว่องปรีชา กิจกรรมพิเศษ
คุณสุพาณี ภูติพันธุ์ ปฎิคม
คุณปนิดา อติพญากุล ผู้ช่วยปฎิคม
คุณสินีนารถ เองตระกูล นายทะเบียน
คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ซิสเตอร์ทีโอดอร์ ฮาเนนเฟลด์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณรัตนา นรพัลลภ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
พ.อ.หญิงรัชนี โสตสถิตย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
อาจารย์สุมิตรา พงศธร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณนพพร ชีวานันท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณนาถฤดี ภิญญาวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณประพิณ รุจิรวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
อาจารย์ทีนา มารี พลาดิกานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกกิตติมศักดิ์
คุณจินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์ นายกสมาคม
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา อุปนายกสมาคม คนที่ 1
รศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2 และฝ่ายวิชาการ
พญ.รุจา เสวิกุล อุปนายกสมาคม คนที่ 3 และฝ่ายและสังคมสงเคราะห์
คุณสุพาณี ภูติพันธุ์ กรรมการและปฏิคม
คุณพรพรรณ พรประภา กรรมการและฝ่ายหาทุน
คุณสุวิสาส์ ไล่ศัตรูไกล กรรมการและประชาสัมพันธ์
คุณพันธุ์นภา ว่องวิไลกุล กรรมการและเหรัญญิก
คุณวรินดา เธีนรอัจฉริยะ กรรมการและเครือข่ายสัมพันธ์
คุณสินีนารถ เองตระกูล กรรมการและนายทะเบียน
คุณปรารถนา เกลียวปฏินนท์ กรรมการและสาราณียกร
คุณสุปรียา กณิกนันต์ กรรมการและสื่อสารออนไลน์
คุณอรนุช ว่องปรีชา กรรมการและกิจกรรมพิเศษ
คุณวิภาดา โทณวนิก กรรมการและกิจกรรมพิเศษ
วราพร พิพิธสุขสันต์ กรรมการและกิจกรรมพิเศษ
คุณปารวดี หงษ์ประยูร กรรมการและเลขานุการ
คุณช้องมาศ นิตติศฤงคาริน กรรมการ(23/12/2551 – 15/10/2552)
คุณศรีชนก วัฒนศิริ กรรมการและผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
ภญ.อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง กรรมการและผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
คุณวนิดา ศิริลาภอนันต์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
คุณวิทิดา ตรังอดิศัยกุล กรรมการและผู้ช่วยหาทุน
คุณสมิตา สรสุชาติ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณกัลยกร ศิริรัตน์อัสดร กรรมการและผู้ช่วยสาราณียกร
คุณจิรยา กรรณสูต กรรมการและผู้ช่วยเครือข่ายสัมพันธ์
คุณรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยสาราณียกร
พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร คณะที่ปรึกษา
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณะที่ปรึกษา
คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร คณะที่ปรึกษา
คุณมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล คณะที่ปรึกษา
พ.อ.หญิงรัชนี โสตสถิตย์ คณะที่ปรึกษา
คุณนพพร ชีวานันท์ คณะที่ปรึกษา
คุณประพิณ รุจิรวงศ์ คณะที่ปรึกษา
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกกิตติมศักดิ์
คุณจินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์ นายกสมาคม
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา อุปนายกที่ 1
คุณนาถฤดี ภิญญาวัฒน์ อุปนายกที่ 2 และฝ่ายหาทุน
คุณสุดถนอม กรรณสูต อุปนายกที่ 3
คุณพรพรรณ พรประภา เหรัญญิก
รศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ฝ่ายวิชาการ
พญ.รุจา เสวิกุล สังคมสงเคราะห์
คุณสุพาณี ภูติพันธุ์ ปฏิคม
นางสุวิสาส์ ไล่สัตรูไกล ประชาสัมพันธ์
คุณสาวอรนุช ว่องปรีชา กิจกรรมพิเศษ
คุณวิภาดา โทณวณิก กิจกรรมพิเศษ
คุณวรรณินี สินธวานนท์ กิจกรรมพิเศษ
คุณวราพร พิพิธสุขสันต์ กิจกรรมพิเศษ
คุณวรินดา เธียรอัจฉริยะ เครือข่ายสัมพันธ์
คุณสินีนารถ เองตระกูล นายทะเบียน
คุณปารวดี หงษ์ประยูร เลขานุการ
คุณสินีนารถ เองตระกูล กรรมการและนายทะเบียน
คุณพันธุ์นภา ว่องวิไลกุล ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณศรีชนก วัฒนศิริ ผู้ช่วยปฏิคม
ดร.พินิจพร เกษมทรัพย์ ผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
คุณผุษดี จันทรวิโรจน์ สาราณียกรและผู้ช่วยเลขานุการ
คุณทัศนา รัตนาวะดี ผู้ช่วยประสานงานผู้แทนรุ่น
คุณช้องมาศ นิติศฤงคาริน ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
คุณกัลยกร ศิริรัตน์อัศดร ผู้ช่วยเลขานุการและผู้ช่วยสาราณียกร
อาจารย์สุมิตรา พงศธร ที่ปรึกษาพิเศษ
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกกิตติมศักดิ์
คุณประพิณ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมฯ
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา อุปนายกที่ 1
คุณสุพาณี ภูติพันธุ์ อุปนายกที่ 2
คุณจินตนา บุญรัตน์ อุปนายกที่ 3
คุณสุดถนอม กรรณสูต เลขานุการ
คุณปารวดี หงษ์ประยูร ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณศรัญญา พุทธารี เหรัญญิก
คุณพันธุ์นภา ว่องวิไลกุล ผู้ช่วยเหรัญญิก
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ วิชาการ
คุณอรนุช ว่องปรีชา กิจกรรมพิเศษ
คุณศรีชนก วัฒนศิริ กิจกรรมพิเศษ
คุณนาถวดี ภิญญารัตน์ กิจกรรมพิเศษ
คุณระวีวรรณ เนตระคะเวสนะ กิจกรรมพิเศษนายทะเบียน
คุณคนึงสุข แช่ยี่ นายทะเบียน
คุณช้องมาศ นิตติศฤงคาริน ปฏิคม
คุณศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน สังคมสงเคราะห์
คุณวิภาดา โทณวณิก ประชาสัมพันธ์
คุณอรฤดี ณ ระนอง เครือข่ายสัมพันธ์
คุณศรีมนา สุริยะ ผู้ช่วยเครือข่ายสัมพันธ์
พ.ญ.รุจา เสวิกุล ผู้ช่วยเครือข่ายสัมพันธ์
คุณอรอนงค์ เสนะวงศ์ สาราณียกร
คุณวราพร พิพิธสุขสันต์ ฝ่ายหาทุน
คุณภัทศา งามจิตสุขศรี ผู้ช่วยหาทุน
คุณรัชนี ลาสโรจน์ ผู้ช่วยวิชาการ
ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณอรนุช โอสถานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุพัฒนา อาทรไผท ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกกิตติมศักดิ์
คุณนพพร ชีวานันท์ นายกสมาคม
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา อุปนายก
คุณพันธุ์ทิพ ชำนาญวนกิจ อุปนายก
คุณตวงรัตน์ ศิริยงค์ อุปนายก
คุณสุธรรณี โอสถานนท์ เลขานุการ
ดร. นฎาประไพ สุจริตกุล ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล เหรัญญิก
คุณสุพัชนา อัษฎาธร ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน กิจกรรมพิเศษ
คุณสุดถนอม กรรณสูต กิจกรรมพิเศษ
คุณวราพร พิพิธสุขสันต์ กิจกรรมพิเศษ
คุณกนกพรรณ เหตระกูล กิจกรรมพิเศษ
คุณชาลอต โทณวนิก นายทะเบียน
คุณระวิวรรณ วงศ์สุรไกร สังคมสงเคราะห์
คุณศริยา กิติยารักษ์ ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
คุณปรียนันท์ มงคลศรี ประชาสัมพันธ์
คุณสุพาณี ภูติพันธุ์ ปฏิคม
คุณศรีชนก วัฒนศิริ ผู้ช่วยปฏิคม
คุณกนก เพชรคำ สาราณียกร
คุณนาถฤดี ภิญญาวัฒน์ ผู้ช่วยสาราณียกร
พญ. พรรณพิศ สุพรหมจักร วิชาการ
ดร. ปริศนา สิริอาชา วิชาการ
คุณนัดดาเพ็ญ ทุมมานนท์ ประสานงานผู้แทนรุ่น
คุณทัศนา รัตนาวดี ผู้ช่วยประสานงานผู้แทนรุ่น
หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงสารภี นันทาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ม.ร.ว.วิวรรณ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณปกรณ์ ทวีสิน ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
อาจารย์สุมิตรา พงศธร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกกิตติมศักดิ์
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ
คุณปาริชาต อักษรานุเคราะห์ อุปนายกที่ 1
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา อุปนายกที่ 2
คุณศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน อุปนายกที่ 3
คุณนพพร ชีวานันท์ เหรัญญิก
คุณคุณพัชนี วัธนเวคิน ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณสุดถนอม กรรณสูต เลขานุการ
คุณสุพัชนา อัษฎาธร ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณศิริบุปผา ธนะโสภณ นายทะเบียน
คุณชาลอต โทณวณิก ผู้ช่วยนายทะเบียน
คุณศริยา กิตยารักษ์ สังคมสงเคราะห์
คุณวิภาดา โทณวณิก ประชาสัมพันธ์
คุณปรียนันท์ มงคลศรี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณศรีชนก วัชราภัย ปฏิคม
คุณชมพูนุท ลี้อิสสระนุกูล ผู้ช่วยปฏิคม
คุณนัดดาเพ็ญ ทุมมานนท์ ประสานงานผู้แทนรุ่น
คุณนฤมล ชัยนาม สาราณียกร
คุณบุณยภา ตั้งคารวคุณ ผู้ช่วยสาราณียกร
คุณระวิวรรณ วงศ์สุรไกร กิจกรรมพิเศษ
หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ม.ร.ว.วิวรรณ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงสารภี นันทาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิง ดร.ภรณี มหานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณปกรณ์ ทวีสิน ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
อาจารย์สุมิตรา พงศธร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกกิตติมศักดิ์
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ
คุณปาริชาต อักษรานุเคราะห์ อุปนายกที่ 1
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา อุปนายกที่ 2
คุณศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน อุปนายกที่ 3
คุณนพพร ชีวานันท์ เหรัญญิก
คุณสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณสุดถนอม กรรณสูต เลขานุการ
คุณสุพัชนา อัษฎาธร ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณศิริบุปผา ธนะโสภณ นายทะเบียน
คุณชาลอต โทณวณิก ผู้ช่วยนายทะเบียน
คุณพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช สังคมสงเคราะห์
คุณศริยา กิตยารักษ์ ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
คุณวิภาดา โทณวณิก ประชาสัมพันธ์
คุณระวิวรรณ วงศ์สุรไกร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณศรีชนก วัชราภัย ปฏิคม
คุณชมพูนุท ลี้อิสสระนุกูล ผู้ช่วยปฏิคม
คุณนัดดาเพ็ญ ทุมมานนท์ ประสานงานผู้แทนรุ่น
คุณปรียนันท์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์ ผู้ช่วยประสานงานผู้แทนรุ่น
คุณสรวณี กู้ประเสริฐ สาราณียกร
คุณบุณยภา ตั้งคารวคุณ ผู้ช่วยสาราณียกร
คุณอารยา ศตัษเฐียร กิจกรรมพิเศษ
ดร.รุ่ง โปษยานนท์ กิจกรรมพิเศษ
หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณหญิงสารภี นันทาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ม.ร.ว.วิวรรณ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณปกรณ์ ทวีสิน ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
อาจารย์สุมิตรา พงศธร ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกกิตติมศักดิ์
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ
คุณปาริชาต อักษรานุเคราะห์ อุปนายกที่ 1
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา อุปนายกที่ 2
คุณศุภลักษณ์ วงศ์ทองสงวน อุปนายกที่ 3
คุณนพพร ชีวานันท์ เหรัญญิก
คุณพัชนี วัธนเวคิน ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณสุดถนอม กรรณสูต เลขานุการ
คุณสุพัชนา อัษฎาธร ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณศิริบุปผา ธนะโสภณ นายทะเบียน
คุณชาลอต โทณวณิก ผู้ช่วยนายทะเบียน
คุณพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช สังคมสงเคราะห์
คุณศริยา กิตยารักษ์ ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
คุณวิภาดา โทณวณิก ประชาสัมพันธ์
คุณระวิวรรณ วงศ์สุรไกร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณศรีชนก วัชราภัย ปฏิคม
คุณคุณมัญชุ มีวัฒนา ผู้ช่วยปฏิคม
คุณเพาวพรรณ พานิชชีวะ ประสานงานผู้แทนรุ่น
คุณนัดดาเพ็ญ ทุมมานนท์ ผู้ช่วยประสานงานผู้แทนรุ่น
คุณสรวณี คงสิริ สาราณียกร
คุณบุณยภา โพธิรัตนังกูร ผู้ช่วยสาราณียกร
คุณสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล กิจกรรมพิเศษ
คุณอารยา ศตัษเฐียร กิจกรรมพิเศษ
หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ คณะที่ปรึกษา
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสารภี นันทนาภิวัฒน์ คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. ทวี พิชัยศรทัต คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. วิวรรณ เศรษฐบุตร์ คณะที่ปรึกษา
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกกิตติมศักดิ์
คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร นายกสมาคมฯ
คุณอานันท์ ตันติเฉลิม อุปนายกฝ่ายบริหาร
คุณอติพร เสนะวงศ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา อุปนายกฝ่ายเลขานุการ
คุณปาริชาต อักษรานุเคราะห์ เหรัญญิก
คุณนพพร ชีวานนท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการ
คุณศุภลักษณ์ วงษ์ทองสงวน ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณสายสมร วงศ์ภักดี นายทะเบียน
คุณรรินธร อารีเจริญเลิศ สาราณียกร
คุณศิริบุปผา ธนะโสภณ ผู้ช่วยสารณียกร
คุณยุพเรศ เที่ยงธรรม ประชาสัมพันธ์
คุณอารยา ศตัษเฐียร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณปราณี วิสุทธิผล ประสานงานโรงเรียนและผู้แทนรุ่น
คุณสุดาทิพย์ อินทร ผู้ช่วยฯ
คุณศรีชนก วัชราภัย ปฏิคม
คุณมุกดาวดี สุวรรณศิลป์ ผู้ช่วยปฏิคม
คุณฤดี ครอสเล่ย์ สังคมสงเคราะห์
คุณพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
คุณปกรณ์ ทวีสิน กิจกรรมพิเศษ
เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ กิจกรรมพิเศษ
คุณเอื้องทิพย์ อัศวรักษ์ กิจกรรมพิเศษ
หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ คณะที่ปรึกษา
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงโมลี คอมันตร์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสารภี นันทนาภิวัฒน์ คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. วิวรรณ เศรษฐบุตร คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงดร.ภรณี มหานนท์ คณะที่ปรึกษา
เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. กิติวัฒนา ปกมนตรี คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว.ทวี พิชัยศรทัต คณะที่ปรึกษา
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกสมาคมฯ
คุณอติพร เสนะวงศ์ อุปนายกที่ 1
คุณศรินทร ทวีกุลวัฒน์ อุปนายกที่ 2
คุณปาริชาต อักษรานุเคราะห์ เหรัญญิก
คุณนพพร ชีวานนท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา เลขานุการ
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณลักขณา อภิบาลศรี นายทะเบียน
คุณรรินธร อารีเจริญเลิศ สาราณียกร
คุณวิจิตรรัตน์ บุนนาค ผู้ช่วยสารณียกร
คุณจินตนา บุญรัตน์ ประชาสัมพันธ์
คุณประพิณ รุจิรวงศ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณสุวรรณา สัจจวโรดม ประสานงานโรงเรียนและผู้แทนรุ่น
คุณศรีชนก วัชราภัย ปฏิคม
คุณศุภลักษณ์ วงษ์ทองสงวน สังคมสงเคราะห์
คุณนฤวร ปันยารชุน กิจกรรมพิเศษ
คุณปราณี ยศะสินธุ์ กิจกรรมพิเศษ
คุณศิริบุปผา ธนะโสภณ กิจกรรมพิเศษ
คุณสุกัญญา พร้อมพันธุ์ กิจกรรมพิเศษ
คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ กิจกรรมพิเศษ
คุณเอื้องทิยพ์ อัศวรักษ์ กิจกรรมพิเศษ
หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ คณะที่ปรึกษา
ท่านผู้หญิง ม.ร.ว. สุประภาดา เกษมสันต์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงโมลี คอมันตร์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสารภี นันทาภิวัฒน์ คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. วิวรรณ เศรษฐบุตร คณะที่ปรึกษา
คุณหญิง ดร. ภรณี มหานนท์ คณะที่ปรึกษา
เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. กิติวัฒนา ปกมนตรี่ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิง ทัศนาวลัย ศรสงคราม คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. ทวี พิชัยศรทัต คณะที่ปรึกษา
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกสมาคม
คุณปรีดา ภิรมย์สวัสดิ์ กรรมการที่ปรึกษา
คุณอติพร เสนะวงศ์ อุปนายกที่ 1
คุณสุกันยา นิมมานเหมินทร์ อุปนายกที่ 2
คุณศรินทร ทวีกุลวัฒน์ เหรัญญิก
คุณปาริชาติ อักษรานุเคราะห์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา เลขานุการ
คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณลักขณา อภิบาลศรี นายทะเบียน
คุณจินตนา บุญรัตน์ ประชาสัมพันธ์
คุณนลินี สิงห์ศักดิ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณชดช้อย พงษ์ไพโรจน์ ประสานงานโรงเรียน
คุณศรีชนก วัชราภัย ประสานงานผู้แทนรุ่น
คุณรรินธร อารีเจริญเลิศ บรรณาธิการเซอร์เวียม
คุณยาจิตร ยุวบูรณ์ สังคมสงเคราะห์
คุณเอื้องทิพย์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
คุณศิริบุปผา ธนะโสภณ ปฏิคม
คุณศิริกาญจน์ ศักดิเดช – ภาณุพันธ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปฏิคม
คุณปราณี ยศะสินธุ กิจกรรมพิเศษ
คุณนฤวร ปันยารชุน กิจกรรมพิเศษ
คุณทัศนียา สุวรรณรัฐ กิจกรรมพิเศษ
คุณสุกัญญา พร้อมพันธุ์ กิจกรรมพิเศษ
หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ คณะที่ปรึกษา
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงโมลี คอมันตร์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสารภี นันทาภิวัฒน์ คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. วิรรณ วรวรรณ คณะที่ปรึกษา
ดร. ภรณี กีรติบุตร คณะที่ปรึกษา
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกสมาคมฯ
เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ กรรมการที่ปรึกษา
คุณปรีดา ภิรมย์สวัสดิ์ อุปนายกที่ 1
ม.ร.ว. กิติวัฒนา ปกมนตรี อุปนายกที่ 2
คุณศรินทร ทวีกุลวัฒน์ เหรัญญิก
คุณปาริชาติ อักษรานุเคราะห์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา เลขานุการ
คุณอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณลักขณา อภิบาลศรี นายทะเบียน
คุณรรินธร อารีเจริญเลิศ ผู้ช่วยนายทะเบียน
คุณยาจิตร ยุวบูรณ์ ประชาสัมพันธ์
คุณชดช้อย พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณอติพร เสนะวงศ์ ประสานงานโรงเรียน
คุณศรีชนก วัฒนศิริ ประสานงานผู้แทนรุ่น
คุณขนิษฐ์ ศรีอมร สังคมสงเคราะห์
คุณศิริบุปผา ธนะโสภณ ปฏิคม
คุณสัณหพิศ โพธิรัตนังกูร ผู้ช่วยปฏิคม
คุณทิพาพร เกษมศรี กิจกรรมพิเศษ
คุณสุกัญญา พร้อมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ
คุณทัศนียา สุวรรณรัฐ กิจกรรมพิเศษ
คุณสุกันยา นิมมานเหมินทร์ บรรณาธิการเซอร์เวียม
หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงโมลี คอมันตร์ คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. สุประภาดา เกษมสันต์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสารภี นันทาภิวัฒน์ คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. วิรรณ วรวรรณ คณะที่ปรึกษา
ดร. ภรณี กีร์ติบุตร คณะที่ปรึกษา
คุณสุพัฒนา อาทรไผท นายกสมาคมฯ
เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ อุปนายกที่ 1 และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
คุณปรีดา ภิรมย์สวัสดิ์ อุปนายกที่ 2 และที่ปรึกษานายทะเบียน
ม.ร.ว. กิติวัฒนา ปกมนตรี อุปนายกที่ 3 และบรราธิการเซอร์เวียม
คุณจิตรา เตชะไพบูลย์ ประธานหาทุน
คุณสุกัญญา พร้อมพันธ์ ผู้ช่วยประธานหาทุน
คุณศรินทร ทวีกุลวัฒน์ เหรัญญิก
คุณปาริชาติ อักษรานุเคราะห์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา เลขานุการ
คุณศรีชนก วัฒนศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณอรพันท์ สายบัว นายทะเบียน
คุณจารุณี สูตะบุตร ผู้ช่วยนายทะเบียน
คุณจินตนา บุญรัตน์ ประชาสัมพันธ์
คุณจิรพรรณ ศุภนันตฤกษ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณยาจิตร ยุวบูรณ์ ปฏิคม
คุณไพลิน อนุราษฎร์ ผู้ช่วยปฏิคม
คุณมยุรฉัตร สุขกนิษฐ์ ผู้ช่วยปฏิคม
พ.ญ.วาสุนี เตียวตรานนท์ สังคมสงเคราะห์
คุณลักขณา อภิบาลศรี ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
คุณอติพร เสนะวงศ์ ประสานงาน
คุณเฉิดโฉม เจียรนัย ผู้ช่วยประสานงาน
หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงโมลี คอมันตร์ คณะที่ปรึกษา
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสารภี นันทาภิวัฒน์ คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. วิรรณ วรวรรณ คณะที่ปรึกษา
ดร. ภรณี กีรติบุตร นายกสมาคมฯ
คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร อุปนายก 1 และสังคมสงเคราะห์
เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ อุปนายกที่ 2 และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
คุณปรีดา ภิรมย์สวัสดิ์ อุปนายก 3 และนายทะเบียน
คุณศรินทร ทวีกุลวัฒน์ เหรัญญิก
คุณสุพัฒนา อาทรไผท เลขานุการ
คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณอรพันธุ์ สายบัว ผู้ช่วยนายทะเบียน
คุณสุวรรณา ลิมปิสวัสดิ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณจินตนา บุญรัตน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณเกศินี ไกรฤกษ์ ปฏิคม
คุณมยุรฉัตร สุขกนิษฐ์ ผู้ช่วยปฏิคม
คุณนิรมล ชยุตสาหกิจ ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
พ.ญ. วาสุณี เตียวตรานนท์ ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
คุณจิตรา อัคราพิทักษ์ ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
คุณอติพร เสนะวงศ์ ประสานงาน
ม.ร.ว. รัศมี นันทาภิวัฒน์ ประสานงาน
คุณสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช กรรมการ
คุณเฉิดโฉม เจียรนัย กรรมการ
คุณปาริชาต อักษรานุเคราะห์ กรรมการ
ม.ร.ว. กิตติวัฒนา ปกมนตรี กรรมการ
หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงโมลี คอมันตร์ คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. สุประภาดา เกษมสันต์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ คณะที่ปรึกษา
คุณหญิงสารภี นันทาภิวัฒน์ คณะที่ปรึกษา
ม.ร.ว. วิวรรณ วรวรรณ นายกสมาคมฯ
คุณอรนุช โอสถานนท์ อุปนายกที่ 1
คุณสุชาดา สุทธิสารณกร อุปนายกที่ 2
ม.ร.ว. ทิพพาวดี ดุละลัมพะ อุปนายกที่ 3
คุณศรินทร ทวีกุลวัฒน์ เหรัญญิก
คุณสุพัฒนา อาทรไผท เลขานุการ
คุณเฉิดโฉม เจียรนัย ผู้ช่วยเลขานุการ
คุณพรรณี ไทยานนท์ นายทะเบียน
คุณปรีดา ภิรมย์สวัสดิ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์
คุณโสมวรรณ สังคปรีชา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณจินตนา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
คุณอติพร เสนะวงศ์ ประสานงาน
คุณเกศินี ไกรฤกษ์ ปฏิคม
คุณนิรมล ชยุตสาหกิจ ผู้ช่วยปฏิคม
ดร. ภรณี กีรติบุตร สังคมสงเคราะห์
คุณวัลดา จุฬาวัฒนฑล ผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์
คุณจารุณี สูตะบุตร กรรมการ
คุณจิตรา เตชะไพบูลย์ กรรมการ
ม.ร.ว. รัศมี นันทาภิวัฒน์ กรรมการ
คุณสุวรรณี พัฒนพงศ์พานิช กรรมการ