งานประจำปีที่ทุกคนรอคอยอีกหนึ่งงานคือ งานวันสวยได้กุศล ที่จัดต่อเนื่องกันมาถึงครั้งที่ 28 เป็นงานจำหน่ายสินค้าที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ซึ่งได้รับบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ ของอุปโภคบริโภค และอาหารทั้งของใหม่จากโรงงาน และของมือสองคุณภาพดีของที่ไม่ใช้แล้ว แต่สามารถสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น โดยรายได้จากการขายทั้งหมดจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลโครงการ “บ้านเทพ” ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ ชุมชนสวนอ้อย คลองเตย และในปี 2562 นี้ รายได้จากการขายของได้ทั้งหมดประมาณ 1,638,247.37 บาท นับเป็นอีกหนึ่งพลังของเด็กมาแตร์อย่างแท้จริง