วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1. ประสานงานความสามัคคีในหมู่สมาชิก
2. สนับสนุนและช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
3. ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรมอันดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ
4. แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการข่าวสารและอื่น ๆ
5. บริหารและสนับสนุนโครงการบ้านเทพภายใต้มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

เมื่อแรกก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย พ.ศ. 2471 นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนมิได้มีแต่เด็กเล็ก ๆ เท่านั้น หากแต่มีนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ และเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ซึ่งในช่วงแรก ๆ ของโรงเรียนนั้น ยังไม่มีหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดการจัดการเรียนการสอน ซิสเตอร์ที่บริหารและสอนในโรงเรียนจะกำหนดระดับชั้นเรียนของนักเรียนโดยพิจารณาอายุ การเรียนที่ได้เรียนมา และศักยภาพทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ดังเช่นที่คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ได้เล่าให้ฟังถึงตัวท่านเองว่า เมื่อแรกย้ายโรงเรียนมาที่มาแตร์เดอีฯ มาแมร์ ให้เรียน Form I แต่ต่อมาระยะหนึ่ง ในปีเดียวกัน มาแมร์ให้ย้ายไปเรียน Form III เพราะคุณแม่มีความก้าวหน้าทางการเรียนมากแล้ว และก็อาจเป็นเช่นนี้ได้กับนักเรียนอื่นๆ ด้วย ดังนั้น โรงเรียนจึงมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน ภายในไม่กี่ปีหลังจากที่ได้ก่อตั้งโรงเรียน และการรวมตัวพบปะสังสรรค์ของนักเรียนเก่าของโรงเรียนได้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อโรงเรียนตั้งมาไม่กี่ปี ตามการบอกเล่าและบันทึกของคุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ การประชุมพบปะของนักเรียนเก่า มีอย่างน้อยปีละสองครั้ง ต่อมาที่ประชุมเห็นว่ามีสมาชิกศิษย์เก่าเพิ่มพอสมควร น่าที่จะตั้งเป็นชมรมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ เพื่อให้รวมตัวกันมั่นคง ถาวรขึ้น คุณแม่มารี เดอ ลูร์ด ไซมอนส์ อธิการิณี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 โดย ท่านหญิงอรอำไพ โกมารกุล ณ นคร (เกษมสันต์) ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมฯ ท่านแรก ท่านหญิงเป็นนักเรียนเก่ารุ่นแรกของโรงเรียน ต่อมาหม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ ได้รับช่วงเป็นประธานชมรมฯ ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ตามบันทึกปรากฏว่าท่านเป็นประธานตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2503

ชมรมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน บทบาทของอธิการิณีจะเป็นการเฝ้าดูแลให้ศิษย์มาแตร์เดอีฯ รักษาจิตตารมณ์เซอร์เวียมไว้และให้จิตตารมณ์นี้ปรากฏออกมาเป็นภาคปฏิบัติเสมอ ต่อมา คณะกรรมการชมรมเห็นพ้องกันว่าน่าจะทำการจดทะเบียนชมรมให้เป็นสมาคมนักเรียนเก่าอย่างเป็นทางการ จึงได้ประชุมและร่วมกันร่างกฎข้อบังคับของสมาคมขึ้นและยื่นจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2503 ได้เลขที่ทะเบียน จ. 658 โดยมีคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทรเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการท่านแรก กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 1 ปี ต่อมาได้ปรับเป็นอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี แต่สามารถเป็นได้หลายสมัย คุณหญิงสุภาพจึงเป็นนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึง 2507 ระหว่างที่คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ผลงานสำคัญของท่าน คือการช่วยคุณแม่บุญประจักษ์ระดมทุนเพื่อการก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ซึ่งยังปรากฏงามสง่า แข็งแรง คงทน และใช้งานได้อย่างดีจนถึงทุกวันนี้ ในปีพ.ศ. 2507 ทางคณะซิสเตอร์ได้ชวนให้สมาคมฯ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม Alumnorum Ursulae Sanctoe Societas Internationalis (AUSSI) ซึ่งเป็นสมาคมระหว่างชาติของนักเรียนเก่าโรงเรียนอุร์สุลินในประเทศต่าง ๆ ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ขาดการติดต่อสัมพันธ์กับองค์กรนี้ไปแล้ว

ในช่วงที่คุณวาณี ล่ำซำ เป็นนายกสมาคมฯ ต่อจาก คุณหญิงสุภาพ ท่านได้สานงานต่อด้วยการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่นักเรียนเก่า และช่วยโรงเรียนในการระดมทุนเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ครั้งหนึ่งท่านได้จัดงานใหญ่สังสรรค์นักเรียนเก่า ที่สนามใหญ่ของบ้านท่านเอง โดยเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนนำนักเรียนมัธยมปลายไปร่วมในการบริการ นับเป็นการให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดียิ่งของนักเรียน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2509 ตามที่ ม.ล.พร้อมจิตร ยมะสมิต นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากซ้ายไปขวา : 1. สุดถนอม กรรณสูต 2. พรพรรณ พรประภา 3. ประพิณ รุจิรวงศ์ 4. คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 5. สุพัฒนา อาทรไผท 6. ม.ร.ว. วิวรรณ วรวรรณ 7. ท่านผู้หญิงภรณี (กีรติบุตร) มหานนท์ 8. สุชาดา สุทธิสารรณกร 9. นพพร ชีวานันท์ 10. จินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์ 11. วิวรรณ สารกิจปรีชา

ในการนี้ ศิษย์เก่าและปัจจุบันทุกรุ่น น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร
2. นางวาณี ล่ำซำ
3. ม.ล.พร้อมจิตร ยมะสมิต
4. ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย์
5. คุณหญิงสารภี นันทาภิวัฒน์
6. ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร
7. ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
8. นางสุพัฒนา อาทรไผท
9. นางสุชาดา สุทธิสารรณกร
10. คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
11. นางนพพร ชีวานันท์
12. นางประพิณ รุจิรวงศ์
13. นางจินตนา บุญรัตน์
14. นางพรพรรณ พรประภา
15. นางวิวรรณ สารกิจปรีชา
16. นางสุดถนอม กรรณสูต
17. นางสาวอรนุช ว่องปรีชา