วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1. ประสานงานความสามัคคีในหมู่สมาชิก
2. สนับสนุนและช่วยเหลือกิจการต่างๆของโรงเรียนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน
3. ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมบำเพ็ญเพื่อสาธารณประโยชน์ท่ีไม่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรมอันดี
4. แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการข่าวสารและอื่นๆ
5. บริหารและสนับสนุนโครงการบ้านเทพภายใต้มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

เมื่อแรกก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย พ.ศ. 2471 นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนมิได้มีแต่เด็กเล็ก ๆ เท่านั้น หากแต่มีนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ และเข้าเรียนในระดับต่างๆ ซึ่งในช่วงแรก ๆ ของโรงเรียนนั้น ยังไม่มีหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดการจัดการเรียนการสอน ซิสเตอร์ที่บริหารและสอนในโรงเรียนจะกำหนดระดับชั้นเรียนของนักเรียนโดยพิจารณาอายุ การเรียนที่ได้เรียนมา และศักยภาพทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ดังเช่นที่คุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ได้เล่าให้ฟังถึงตัวท่านเองว่า เมื่อแรกย้ายโรงเรียนมาที่มาแตร์เดอีฯ มาแมร์ ให้เรียน Form I แต่ต่อมาระยะหนึ่ง ในปีเดียวกัน มาแมร์ให้ย้ายไปเรียน Form III เพราะคุณแม่มีความก้าวหน้าทางการเรียนมากแล้ว และก็อาจเป็นเช่นนี้ได้กับนักเรียนอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น โรงเรียนจึงมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน ภายในไม่กี่ปีหลังจากที่ได้ก่อตั้งโรงเรียน และการรวมตัวพบปะสังสรรค์ของนักเรียนเก่าของโรงเรียนได้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อโรงเรียนตั้งมาไม่กี่ปี ตามการบอกเล่าและบันทึกของคุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ การประชุมพบปะของนักเรียนเก่า มีอย่างน้อยปีละสองครั้ง ต่อมาที่ประชุมเห็นว่ามีสมาชิกศิษย์เก่าเพิ่มพอสมควร น่าที่จะตั้งเป็นชมรมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ เพื่อให้รวมตัวกันมั่นคง ถาวรขึ้น คุณแม่มารี เดอ ลูร์ด ไซมอนส์ อธิการิณี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 โดย ท่านหญิงอรอำไพ โกมารกุล ณ นคร (เกษมสันต์) ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมฯท่านแรก ท่านหญิงเป็นนักเรียนเก่ารุ่นแรกของโรงเรียน ต่อมาหม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ ได้รับช่วงเป็นประธานชมรมฯต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ตามบันทึกปรากฏว่าท่านเป็นประธานตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2503 อนึ่ง ท่านหญิงอรอำไพ และ หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา มีความสนิทสนมกับคุณแม่บุญประจักษ์อย่างมาก ทั้งสามท่าน รัก เคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตั้งแต่เมื่อคุณแม่บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ มีอายุครบ 80 ปี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยขออนุญาตคณะซิสเตอร์จัดงานฉลองวันเกิดคุณแม่บุญประจักษ์ทุก ๆ ปี ในวันเกิดของท่าน วันที่ 12 ตุลาคม ท่านหญิงทั้งสองก็จะกรุณาให้เกียรติมาร่วมงานเสมอ ที่สำคัญเมื่อคุณแม่บุญประจักษ์ ได้รับการขอร้องให้รับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระจริยวัตรของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และ 9 เมื่อสองพระองค์เสด็จศึกษาที่โรงเรียน คุณแม่ก็จะเชิญชวนท่านหญิงทั้งสองมาร่วมให้การสัมภาษณ์ด้วยเสมอ และจะเป็นการสนทนาทบทวนความจำกันอย่างมีชีวิตชีวา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้

ชมรมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ในการประชุมทุกครั้งมาแมร์ที่เป็นอธิการิณีของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมด้วยเสมอ หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นมาแมร์ที่ท่านอธิการิณีมอบหมายให้มาร่วม บทบาทของอธิการิณีจะเป็นการเฝ้าดูแลให้ศิษย์มาแตร์เดอีฯรักษาจิตตารมณ์เซอร์เวียมไว้และให้จิตตารมณ์นี้ปรากฏออกมาเป็นภาคปฏิบัติเสมอ รวมทั้งท่านอธิการก็จะขอความช่วยเหลือจากนักเรียนเก่าในเรื่องต่าง ๆ และหนีไม่พ้นการระดมทุนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน เพราะในสมัยนั้นยังมีความเคร่งครัดในการกำหนดค่าธรรมเนียมการเรียนอย่างมาก โรงเรียนไม่สามารถพัฒนาโดยอาศัยค่าธรรมเนียมการเรียน

ต่อมา คณะกรรมการชมรมเห็นพ้องกันว่าน่าจะทำการจดทะเบียนชมรมให้เป็นสมาคมนักเรียนเก่าอย่างเป็นทางการ จึงได้ประชุมและร่วมกันร่างกฎข้อบังคับของสมาคมขึ้นและยื่นจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2503 ได้เลขที่ทะเบียน จ. 658 โดยมีคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทรเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการท่านแรก กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 1 ปี แต่สามารถเป็นได้หลายสมัย คุณหญิงสุภาพจึงเป็นนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึง 2507 ระหว่างที่คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ผลงานสำคัญของท่าน คือการช่วยคุณแม่บุญประจักษ์ระดมทุนเพื่อการก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ซึ่งยังปรากฏงามสง่า แข็งแรง คงทน และใช้งานได้อย่างดีจนถึงทุกวันนี้

ในปีพ.ศ. 2507 ทางคณะซิสเตอร์ได้ชวนให้สมาคมฯสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม Alumnorum Ursulae Sanctoe Societas Internationalis (AUSSI) ซึ่งเป็นสมาคมระหว่างชาติของนักเรียนเก่าโรงเรียนอุร์สุลินในประเทศต่างๆ ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ขาดการติดต่อสัมพันธ์กับองค์กรนี้ไปแล้ว

ในช่วงที่คุณวาณี ล่ำซำ เป็นนายกสมาคมฯ ต่อจาก คุณหญิงสุภาพ ท่านได้สานงานต่อด้วยการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่นักเรียนเก่า และช่วยโรงเรียนในการระดมทุนเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ครั้งหนึ่งท่านได้จัดงานใหญ่สังสรรค์นักเรียนเก่า ที่สนามใหญ่ของบ้านท่านเอง โดยเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนนำนักเรียนมัธยมปลายไปร่วมในการบริการ นับเป็นการให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดียิ่งของนักเรียน

ในสมัยที่ ม.ล.พร้อมจิตร ยมะสมิตเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ท่านได้ดำเนินการขอพระราชทานอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นองค์อุปถัมภกของสมาคมฯ และสมาคมฯรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2509 ซึ่งนำความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นมายังศิษย์ทุกรุ่นทั้งอดีต ปัจจุบัน และสืบไปในอนาคต

ต่อเนื่องจากหม่อมหลวง พร้อมจิตร ยมะสมิต คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร ได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้ง สมาคมฯขยายเครือข่ายงานด้านสังคมสงเคราะห์ ให้กว้างขึ้นกว่าเดิม ทั้งด้วยการปฏิบัติของสมาคมฯเอง และร่วมมือกับองค์กรอื่น และในปี พ.ศ.2512 สมาคม ฯได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตามลำดับ และได้ให้ความร่วมมือกับองค์การดังกล่าวเสมอมา ทั้งนี้ ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย์ และคุณหญิงสารภี นันทาภิวัฒน์ ผู้เป็นนายกสมาคมสืบต่อมา ได้เป็นผู้นำของสมาคมฯ ที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในองค์กรการกุศลอื่น ๆระดับชาติ จึงทำให้สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ มีส่วนร่วมมากขึ้น ในการแสดงตนรับใช้สังคมฯ

ในที่ประชุมสามัญประจำปี 2517 คณะกรรมการบริหารได้เสนอที่ประชุมให้ขยายวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารชุดต่อไปจาก 1 ปีเป็น 2 ปีเพื่อให้สามารถบริหารงานในระยะเวลาติดต่อกันอันจะทำให้ผลงานสำเร็จสมบูรณ์แต่ละเรื่องไปโดยไม่มีการหยุดชะงักเพราะการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารในช่วงระยะเวลาอันสั้นเกินไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและได้รับความกรุณาจาก ม.ร.ว. วิวรรณ วรวรรณ เข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ สืบจากนั้นต่อมาจนถึง พ.ศ. 2521 ช่วงที่ท่านผู้หญิงวิวรรณ เป็นนายกสมาคมฯ นอกจากท่านจะได้สานต่องานด้านบำเพ็ญประโยชน์ และระดมทุนสนับสนุนโรงเรียนแล้ว ยังเป็นยุคเปลี่ยนแปลงของการบริหารโรงเรียน คุณแม่ ทีโอดอร์ได้นำเรื่องเข้าปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าฯ ถึงความต้องการที่จะได้มีนักเรียนเก่า เข้ามาร่วมงานบริหารโรงเรียน อาจารย์จารุนี สูตะบุตร ในนามของสมาคมนักเรียนเก่าฯ และศิษย์คุณแม่ทีโอดอร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าสนับสนุนโรงเรียน จนในที่สุดได้อาจารย์สุมิตรา พงศธร ศิษย์เก่ารุ่น 38 ได้เข้ามาทำงานกับโรงเรียน และได้รับการสนับสนุนชี้นำจากท่านผู้หญิงวิวรรณ ในด้านงานสังคมสงเคราะห์ และจากอาจารย์จารุนี สูตะบุตร ข้าราชการผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในงานบริหารโรงเรียน กับการทำงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ

จากซ้ายไปขวา : 1. สุดถนอม กรรณสูต 2. พรพรรณ พรประภา 3. ประพิณ รุจิรวงศ์ 4. คุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 5. สุพัฒนา อาทรไผท 6. ม.ร.ว. วิวรรณ วรวรรณ 7. ภรณี กีรติบุตร 8. สุชาดา สุทธิสารรณกร 9. นพพร ชีวานันท์ 10. จินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์ 11. วิวรรณ สารกิจปรีชา

ในวาระ พ.ศ. 2521 – 2523 ดร. ภรณี กีรติบุตร เป็นนายกสมาคมฯ ท่านได้ให้ความช่วยเหลือแนะนำอาจารย์สุมิตรา เป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงที่คุณแม่บุญประจักษ์ พักงาน ไปต่างประเทศ ทั้งซิสเตอร์มณี ภัคเกษม ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอุร์สุลินมาเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน ถึงแม้จะมีประสบการณ์การเป็นครูใหญ่มาจากเรยีนาเชลีฯและวาสุเทวีมาแล้ว แต่ใหม่กับมาแตร์เดอีวิทยาลัย และซิสเตอร์มณี เป็นผู้ที่เปิดใจกว้าง แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมทั้งอาจารย์สุมิตรา ที่เข้ามาเป็นผู้บริหารอนุบาลและประถมศึกษา ทำงานร่วมกันซิสเตอร์มณี ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนเลย ท่านผู้หญิงภรณี ได้นำเพื่อนร่วมรุ่น ได้แก่ คุณวัลดา จุฬาวัฒนทล และอาจารย์นิรมล ชยุตสาหกิจ เข้ามาให้ความช่วยเหลือในงานที่ทางทีมงาน ซิสเตอร์มณี-อาจารย์สุมิตราไม่คุ้นเคย นอกจากนั้นแล้ว ท่านผู้หญิงภรณี ยังได้ร่วมกับนายกสมาคมผู้ปกครองและครู คุณปกรณ์ ทวีสิน เริ่มต้น “กองทุนมิตรมาแตร์” ให้กับโรงเรียน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเงินเดือนครูปัจจุบันให้ได้เพิ่มกว่าที่กำหนดตามวุฒิของทางราชการ กองทุนมิตรมาแตร์ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน และเมื่อมีการสร้างอาคารใหม่ที่บ้านเพชรสำราญ หัวหิน กองทุนมิตรมาแตร์ฯ ได้มอบเงินจำนวน 30 ล้านบาทให้คณะซิสเตอร์เพื่อการก่อสร้างในครั้งนั้น

จากนั้นใน พ.ศ. 2524 คุณสุพัฒนา อาทรไผท ซึ่งเข้ามาร่วมงานกรรมการสมาคมฯอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งต่าง ๆ และในช่วงที่ท่านผู้หญิงภรณีเป็นนายกสมาคมฯ คุณสุพัฒนา เป็น เลขานุการ คุณสุพัฒนา อาทรไผท ได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ และได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องถึง 4 วาระ จนถึงปี พ.ศ. 2533 และเมื่อมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ใหม่แล้ว คุณแม่บุญประจักษ์ ได้ขอแต่งตั้งท่านให้เป็น “นายกกิตติมศักดิ์” ของสมาคมนักเรียนเก่าฯเพราะได้สละตนเองให้สมาคมนักเรียนเก่าฯมาอย่างยาวนาน

ในช่วง 8 ปีของการเป็นนายกสมาคมฯของคุณสุพัฒนา สมาคมฯ มีการจัดกิจกรรมในลักษณะงานสังสรรค์รูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ งานหนึ่งที่สำคัญ คือ งานทอล์กโชว์ ที่ โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล (ปัจจุบัน คือ ที่ตั้งของสยามพารากอน) ซึ่งงานครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของ “กองทุนแด่คุณครูด้วยดวงใจ” เพื่อการดูแลครูเกษียณของโรงเรียน ซึ่งได้รับสนับสนุนจากนักเรียนเก่าด้วยดีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และต่อมา ถึงแม้ทางสมาคมนักเรียนเก่าฯยังดูแลกองทุนนี้อยู่ แต่ได้นำมาอยู่ในมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัยแล้ว อีกหนึ่งผลงานโดดเด่นของคุณสุพัฒนา คือการจัดทำหนังสือชุดประวัติโรงเรียน และทำเนียบนักเรียนเก่าเป็นครั้งแรก การจัดทำทำเนียบนักเรียนในครั้งนั้น ต้องระดมความช่วยเหลือจากนักเรียนเก่าหลายๆท่าน และหลาย ๆรุ่น กำลังสำคัญของคุณสุพัฒนาในครั้งนั้น คือ คุณลักขณา อภิบาลศรี เพื่อนร่วมรุ่นของท่าน และในช่วงที่คุณสุพัฒนาเป็นนายกสมาคมฯนี้ คุณแม่ทีโอดอร์ ได้ขอความช่วยเหลือจากสมาคมฯ ให้รับช่วยในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้จ่ายที่สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน บ้านเทพ ที่ชุมชนแออัด คุณสุพัฒนาได้ตอบรับช่วยเหลืองานของคณะอุร์สุลินนี้ โดยมีคุณนฤวร ฝ่ายกิจกรรมพิเศษรับผิดชอบ และได้บอกบุญขอความช่วยเหลือไปกับนักเรียนเก่ารุ่นต่าง ๆและในวาระต่อมา คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา กรรมการสมาคมฯ รับเป็นหัวหน้างานบ้านเทพ และนอกเหนือจากการหาทุนแล้วยังได้เข้าไปช่วยแนะนำจัดระบบการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน เมนูอาหาร และการพัฒนาบุคลากร ให้ครบถ้วนในทุกด้าน

ต่อจากคุณสุพัฒนา นายกสมาคมฯพ.ศ. 2533 – 2537 คือ คุณสุชาดา สุทธิสารรณกร ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งอุปนายกในสมัยของท่านผู้หญิงวิวรรณ คุณสุชาดา ได้สืบทอดงาน และจัดให้การทำงานของสมาคมฯ รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของสมาคมนักเรียนเก่าฯ ด้วย คุณอานันท์ ตันติเฉลิม เพื่อนร่วมรุ่นของท่าน ผู้มีความชำนาญงาน ได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างความชัดเจนของข้อบังคับต่าง ๆของสมาคมฯ นอกจากนี้คุณสุชาดา ยังเป็นผู้นำนักเรียนเก่าในการให้ความช่วยเหลือคุณแม่บุญประจักษ์ ในการระดมทุน ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในขณะที่ คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ นักเรียนเก่าเช่นเดียวกัน ให้ความช่วยเหลือในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

หลังจากนั้นคุณหญิงอลิศรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยาที่รับหน้าที่เป็นอุปนายกสมาคมฯในช่วงการทำงานของคุณสุชาดาอาสาเข้ามารับช่วงประสานงานต่อ และได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 13 และดำรงตำแหน่งอยู่ 3 สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2543 ช่วงนั้น การก่อสร้างอาคารอนุบาล-มัธยมศึกษา ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว การระดมทุนในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดียิ่ง โรงเรียนมีทุนเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณหญิงอลิศราได้ช่วยเหลือคุณแม่บุญประจักษ์ ในการการขอพระราชทานชื่ออาคาร ซึ่งได้รับพระราชทานว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” และให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์สิริราชสมบัติ 50 ปี ไว้เหนืออาคารด้วย คุณหญิงอลิศรา ยังได้ช่วยคุณแม่บุญประจักษ์ในการกราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดอาคาร ซึ่งพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ กระทำในปี พ.ศ. 2541

นอกจากนี้แล้ว คุณหญิงอลิศรา ยังนำทีมนักเรียนเก่า มาช่วยซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี อธิการเจ้าคณะภาคฯ อุร์สุลินในขณะนั้น ในช่วงก่อตั้งชมรมศิษย์อุร์สุลิน รวมทั้งการระดมทุนเพื่อการก่อสร้างโรงเรียนปิยมาตย์ ที่จังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ครอบครัวขัดสน รอโอกาส และสนับสนุนให้ คุณวิวรรณ สารกิจปรีชา หาทุนสนับสนุน บ้านเทพ ด้วยการจัดงานวันสวยได้กุศล ที่อาศัยความช่วยเหลือจากนักเรียนเก่า และผู้ปกครองนักเรียนมาแตร์เดอีฯในการบริจาคเสื้อผ้า เครื่องใช้ที่คุณภาพยังดี มาจำหน่าย การจัดงานสวยได้กุศล นี้ มีการพัฒนา และกระทำต่อเนื่องพร้อมกันการจัดงานนิทรรศการประจำปีของโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายน

ต่อมาคุณนพพร ชีวานันท์ เหรัญญิกที่ได้ช่วยงานคุณหญิงอลิศรามาตลอด 6 ปีได้ลงสมัครเลือกตั้งและได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมใหญ่โดยได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ พ.ศ. 2543 – 2545 ช่วงของคุณนพพร ก็ได้มีการสานต่องานต่างๆ ช่วงนี้ การจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงมากมาย นำโดยพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ทางโรงเรียนเห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน และได้ขอสมาคมนักเรียนเก่าฯ สนับสนุน จึงได้มีการตั้ง คณะอนุกรรมการวิชาการ ขึ้นเริ่มต้นจากการที่สมาคมฯได้เชิญนักเรียนเก่าที่นักวิชาการ และอาจารย์มหาวิทยาลัย มาฟังความต้องการความช่วยเหลือของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนเก่าได้ตอบรับมาร่วมประชุมประมาณ 90 ท่าน โดยมี ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี ซึ่งอาจารย์สุมิตราได้หารือเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า มาเป็นผู้ดำเนินการประชุม และอาจารย์พัชราวลัย ได้เริ่มเป็นประธานอนุกรรมการวิชาการ ท่านแรก ได้จัดการประชุมในเช้าวันเสาร์กับทางฝ่ายบริหารและครูของโรงเรียนที่ละกลุ่มย่อย ประมาณปีละ 5 ครั้ง เพื่อรับฟัง สนับสนุน และแนะนำในการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนเก่าบางท่านยังได้เข้ามาเป็น coach ให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ด้วย ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ รับช่วงจากอาจารย์พัชราวลัย เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ

ปี พ.ศ. 2545 – 2549 คุณประพิณ รุจิรวงศ์ เป็นนายกสมาคมฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯจัดงานใหญ่ “ 60 ปี ธ ครองไทย”ที่ศูนย์สิริกิติ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ตอบรับคำกราบทูลเชิญเสด็จมาเป็นประธานในงาน แต่พระองค์ท่านประชวรในวันนั้น จึงทรงมอบหมายให้ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม แทนพระองค์ มาเป็นประธานการจัดงานครั้งนั้น ได้นำรายได้มอบมูลนิธิพระดาบสซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสในการศึกษาหาความรู้เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง กับผู้ที่ขัดสน และขาดโอกาสเมื่อยังเยาว์

หลังจากคุณประพิณ คุณจินตนา (จิราธิวัฒน์) บุญรัตน์ เพื่อนร่วมรุ่นของคุณประพิณ ได้เป็นนายกสมาคมฯ 2 วาระ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 คุณจินตนาเป็นผู้ผลักดันมูลนิธิมาแตร์เดอีฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และได้นำกองทุน แด่คุณครูด้วยดวงใจ และกองทุนบ้านเทพ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยที่การบริหารจัดการสองกองทุนนี้ จะมีสมาคมนักเรียนเก่าฯ เป็นผู้นำ นอกจากนั้นคุณจินตนา ยังปรับโครงสร้างการบริหารของสมาคมฯเชื้อเชิญให้นักเรียนเก่ารุ่นใหม่ ๆ นำความเป็นคนรุ่นใหม่ เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สมาคมฯ นักเรียนเก่ารุ่นใหม่ ๆ มาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลาย เทคโนโลยีถูกนำเข้ามาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพ Social Media สร้างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการร่วมแรงร่วมใจกันของนักเรียนเก่าอย่างขยายวงกว้างออกไปเป็นหลายเท่า เข้ามาช่วยเอื้อต่อการทำงานและการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกสมาคมฯ จึงทำให้เครือข่ายสมาชิกมีความเข็มแข็ง วารสาร serviam เว็ปไซด์สมาคมฯ และบัตรสมาชิกสมาคมฯ เพิ่มคุณค่าและมาตรฐาน ถึงแม้หมดวาระ การเป็นนายกสมาคมฯแล้ว คุณจินตนา ยังมีบทบาทที่เข้มแข็งในมูลนิธิมาแตร์เดอีฯ และได้เป็นผู้ริเริ่ม โครงการพันดวงใจเพื่อครูเกษียณ

คุณพรพรรณ พรประภา นายกสมาคมฯ สองวาระ พ.ศ. 2553 – 2557 ได้สานต่อแนวทางการนำนักเรียนเก่ารุ่นใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในสมาคมฯ และได้พยายามผลักดันในความฝันของคุณแม่บุญประจักษ์ เป็นจริง ในการสร้างอาคารอนุบาลใหม่ คุณพรพรรณได้เริ่มต้นการระดมทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารใหม่ ตั้งแต่ ที่ทางโรงเรียนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง สิ่งหนึ่งที่คุณพรพรรณ ได้จัดทำ ซึ่งมีคุณค่ายิ่ง คือการขอพระบรมราชานุญาต จารึกข้อความว่า IN CELEBRATION 84th BIRTHDAY ANNIVERSARY OF H.M. BHUMIBOL ADULYADEJ ที่นาฬิกาข้อมือสี Pink Gold ที่สั่งทำและออกแบบ โดย บริษัทนาฬิกาสวิส Leonard ซึ่งด้านล่างยังได้จารึกว่า MATER DEI SCHOOL 84th ANNIVERSARY ในช่วงของคุณพรพรรณนี้ คุณวิวรรณ อุปนายก ผู้รับผิดชอบงานบ้านเทพ ได้ปรึกษานักเรียนเก่ารุ่นใหม่ๆ ถึงวิธีการระดมทุน ที่คนรุ่นใหม่พร้อมสนับสนุน จึงได้เกิดงาน Beauty and the Biz ขึ้น เป็นการจำหน่ายสินค้านำสมัย ที่เกิดจากฝีมือนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯเองเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้แล้ว คุณพรพรรณ ยังเป็นผู้ริเริ่มให้มี MD Shopให้กับสมาคมฯ ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างดียิ่งจากศิษย์เก่า ตั้งแต่รุ่นผู้ใหญ่ ถึงนักเรียนปัจจุบัน Logo SERVIAM เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ภาคภูมิใจของนักเรียนเก่า

ต่อมาเมื่อคุณวิวรรณ สารกิจปรีชา เป็นนายกสมาคม พ.ศ. 2557 – 2559 ได้ให้ความสำคัญกับการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก ทำในสิ่งสมาคมฯที่ได้ทำต่อเนื่อง แต่ก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ โดยฟังเสียงน้อง ๆ เป็นต้น การก่อตั้งและสนับสนุนชมรมต่างๆ เช่นชมรมจักรยาน ชมรมเดินวิ่ง ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ และสร้างเครือข่ายกับชมรมกอล์ฟและชมรมบาสเกตบอล ที่มีอยู่แล้ว ไลน์กลุ่มของแต่ละชมรมสร้างความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างดียิ่ง อันทำให้นักเรียนเก่ารุ่นพี่ รุ่นน้องที่มี lifestyle เดียวกันได้มาผนึกกำลังกัน ได้มีการเริ่มต้นการระดมทุนเพื่อโครงการแด่คุณครูด้วยดวงใจ ด้วยการจัดงาน MD Run และที่สำคัญ คุณวิวรรณ ได้ระดมทุนช่วยโรงเรียนในการปรับปรุง จัดทำสนามบาสเกตบอลใหม่ให้กับโรงเรียน ในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบันอย่างบรรลุเป้าหมาย หรือเรียกว่า เกินความคาดหมายก็ได้ ช่วงที่คุณวิวรรณ เป็นนายกสมาคม กิจกรรมของบ้านเทพได้ขยายมาสู่กลุ่มแพทย์อาสา ที่มีกิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ๆบ้านเทพ และบริการสุขภาพแก่ครูปัจจุบันและครูเกษียณของโรงเรียน อีกทั้งนำคณะแพทย์นักเรียนเก่าและอาสาสมัครช่วยงาน ไปเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนตำรวจชายแดน ที่อยู่ในโครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ซึ่งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยภายใต้การนำของคุณแม่บุญประจักษ์ และมาแมร์สตานีสลาส ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเยี่ยมนักเรียนเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง แต่สมาคมนักเรียนเก่า ได้เสริมบริการทางการแพทย์ให้ และโรงเรียนน้อง ที่นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนไม่สามารถเข้าไปถึงโรงเรียนได้ เพราะการเดินทางค่อนข้างอันตราย ทางสมาคมฯก็ได้เชิญชวนแพทย์นักเรียนเก่า ไปให้บริการตรวจสุขภาพ ถึงสถานที่ โดยเรียกกิจกรรมนี้ว่า เป็น การ off-road

คุณสุดถนอมได้รับเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าต่อจากคุณวิวรรณ ในพ.ศ. 2559 – 2563 ด้วยความที่อยู่กับสมาคมนักเรียนเก่ามายาวนาน และเป็นลูกสาวของ คุณสุพัฒนา อาทรไผท คุณสุดถนอมได้มีส่วนร่วมในสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ มาอย่างต่อเนื่อง คุณสุดถนอมได้สานต่อ งาน MD Run โดยทำงานร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู ในโอกาส 90 ปีมาแตร์เดอีฯและการที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มีนักเรียนครบ 100 รุ่น คุณสุดถนอม ด้วยความร่วมมือของอุปนายกสมาคม และกรรมการ และอนุกรรมการหลาย ๆ ท่าน ได้จัดทำหนังสือ 100 รุ่น และมีการถ่ายรูปนักเรียนเก่าแต่ละรุ่น รวมทั้งนักเรียนชาย บรรยากาศของโรงเรียนมีความคึกคัก ตื่นตัว และเป็นที่ชื่นชมถึงพลังของนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย และยังได้มีการจัดงาน ที่มีความหลากหลาย ทั้งดนตรี กีฬา และบันเทิง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมย่อย ๆ เป็นระยะ ระหว่างปี เป็น MD Workshop เสริมทักษะความรู้ และ กิจกรรมทางวิชาการ MD Seminar รวมทั้งการเยี่ยมเยียนครูอาวุโส และนำครูอาวุโสไปเที่ยวต่างประเทศด้วย