วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยหรือเป็นวันเกิดโรงเรียน โดยมีหนึ่งในสถานที่สำคัญคือเรือนวัดน้อย ซึ่งปรากฏเป็นเรือนหลังแรกตั้งแต่คณะซิสเตอร์ซื้อที่ดินโรงเรียน เรือนวัดน้อยมีหลักฐานพบว่าสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2463 และในปี 2471 คณะนักบวชอุร์สุลินโดยมาแมร์ยุคบุกเบิกได้จัดซื้อที่ดินโดยมีเรือนวัดน้อยติดมาด้วยกับที่ดิน เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนและอารามแห่งแรกของคณะอุร์สุลินในประเทศไทยถือว่าเป็นเรือนหลังแรกของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
เรือนวัดน้อยมีความสำคัญยิ่งทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และความรักความผูกพันของชาวมาแตร์เดอีฯ เนื่องจากเคยใช้เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน เป็นโบสถ์คาทอลิก และเป็นที่พักอาศัยของคณะมาแมร์ โดยผ่านการต่อเติมปรับเปลี่ยนรูปแบบมาหลายยุคหลายสมัย วัดน้อยจึงเป็นสถานที่ๆมีคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่งสำหรับชาวมาแตร์เดอีในฐานะที่เป็นสถานที่ๆให้กำเนิดคณะอุร์สุลินในประเทศไทยและเป็นจุดก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จึงเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของความรักและความผูกพันของชาวมาแตร์เดอีฯที่มีต่อโรงเรียนมาตลอดระยะเวลา 103 ปี
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 ท่านสังฆราชแปร์โรสได้เดินทางมาเสกตัวอาคารวัดน้อยและที่ดิน และประกอบพิธีมิสซาแรกบนวัดน้อย จึงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา