ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร อธิการิณีเจ้าคณะภาค คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมันประเทศไทย ได้จัดแถลงถึงแผนการในการจัดงานฉลอง100ปีคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย โดยใช้ชื่องาน
“100 ฉนำภพ ธำรงครบ
ณ กาล งานรับใช้พลีตน“
ท่านได้เลือกวันนี้เป็นวันแถลงการจัดงาน เพราะถือเป็นวันดีเพราะตรงกับวันฉลองรำลึกถึงวันที่นักบุญอัญจลาไปเกิดใหม่ในพระเจ้า

นักบุญอัญจลาผู้เป็นต้นธารพระพรที่หลั่งไหลมายังประเทศไทย เป็นเวลานานถึง100ปี ท่านเกิดที่เมืองเซนซาโน ทางภาคเหนืออิตาลี ในปี1474 ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกขั้นที่3ของคณะฟรังซิสกันเพื่อที่จะได้รับศีลมหาสนิทบ่อยๆ ท่านออกไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ และข่วยเหลือผู้คนตามแต่จะช่วยได้ ท่านได้รวบรวมหญิงสาวที่ต้องการอุทิศตนเพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และได้ก่อตั้งคณะนักบุญอุร์สุลาเมื่อวันที่ 25พฤศจิกายน คศ.1535 และท่านได้ลาโลกนี้ไปเกิดใหม่ในพระเจ้า เมื่อวันที่27 มกราคม คศ.1540
ท่านถือเป็นมารดาของเรา ในครอบครัวอุร์สุลิน ซึ่งประกอบด้วย:
กลุ่มบวชแรมวาร
ชมรมศิษย์อุร์สุลิน
โรงเรียนปิยะมาตย์
โรงเรียนกุหลาบวัฒนา
โรงเรยีนาเชลีวิทยาลัย
โรงเรียนวาสุเทวี
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองคาทอลิค

ในงาน ซิสเตอร์เพ็ญศรีกล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงาน100ปีอุร์สุลิน ประเทศไทย :
1. เพื่อเฉลิมฉลองอัศจรรย์ความรัก ความเมตตาของพระเจ้า ดังที่คุณแม่เบอร์นาร์ดเคยกล่าวไว้ว่า“เวลานี้ เราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า” พระองค์ทรงนำและอยู่กับเราทั้งช่วงเวลาทุกข์และสุขและได้ผ่านพ้นมาได้ในแต่ละช่วงเวลาตลอด100ปี
เพราะฉนั้น จึงจะจัดกิจกรรมสำคัญที่สุดของงานคือการจัดพิธีมิสซาขอบพระคุณในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567 เวลา10.00ณ. หอประชุม โรงเรียนมาแตร์ฯ
2. เพื่อแสดงมุทิตาจิตกตัญญูรู้คุณต่อบรรพชนมิชชันนารีทั้ง64ท่านจากหลากหลายประเทศ ในยุคต้น20ปีแรกของคณะอุร์สุลิน ประเทศไทย ที่ท่านได้เสียสละชีวิตส่วนตนเพื่อคนไทยและสังคมไทยจนมีโรงเรียนอุร์สุลินทุกวันนี้
3. เพื่อสืบทอดจิตตารมณ์เซอร์เวียม ที่ได้เริ่มจากนักบุญอัญจลาส่งต่อมายังคณะอุร์สุลินและได้ปลูกฝังในตัวพวกเรา
4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมต่างๆที่ไม่ได้ทำเฉพาะในโรงเรียนแต่ได้ทำกิจกรรมต่างๆภายนอกโรงเรียนด้วย
5. เพื่อรวมพลังคนรู้จักอุร์สุลิน เพื่อขอบคุณในการทำงานร่วมกัน
และในงาน มีการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของคณะอุร์สุลินผ่านเม็ดทรายและผ่านดนตรีพิณแก้ว
จบท้ายด้วย ในโอกาสเข้าสู่100ปีนี้
ซิสเตอร์เพ็ญศรีได้เชิญชวนให้พวกเราร่วมกันทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ และกิจกรรมรวมพลังรักษ์โลก

ขอปิดท้ายด้วยข้อความ
ในบทเพลงสดุดีบทที่ 45 ข้อ10
กล่าวไว้ว่า
“ ฟังนะ! ลูกรัก
จงลืมบ้านเกิดของเธอและครอบครัวของเธอ”
มาแมร์ของพวกเรา ท่านเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามคำที่พระเป็นเจ้าตรัสบอกท่านแต่ละคนและท่านทำให้คำกล่าวนั้นเป็นจริงในชีวิตของท่าน.
#spiritofserviam