สวยได้กุศล ครั้งที่ 28

งานประจำปีที่ทุกคนรอคอยอีกหนึ่งงานคือ งานวันสวยได้กุศล ที่จัดต่อเนื่องกันมาถึงครั้งที่ 28 เป็นงานจำหน่ายสินค้าที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ซึ่งได้รับบริจาค เสื้อผ้า เครื่องใช้ ของอุปโภคบริโภค และอาหารทั้งของใหม่จากโรงงาน และของมือสองคุณภาพดีของที่ไม่ใช้แล้ว แต่สามารถสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น โดยรายได้จากการขายทั้งหมดจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลโครงการ “บ้านเทพ” ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ ชุมชนสวนอ้อย คลองเตย และในปี 2562 นี้ รายได้จากการขายของได้ทั้งหมดประมาณ 1,638,247.37 บาท นับเป็นอีกหนึ่งพลังของเด็กมาแตร์อย่างแท้จริง


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2019

หอประชุมใหญ่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ซึ่งต้องจัดประจำทุกปีภายในระยะเวลา 120 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสมาคมฯ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน การเงิน และเรื่องอื่นๆ ตามความจำเป็นนอกจากนี้ โรงเรียนจะประกาศมอบรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมให้แก่นักเรียนเก่า ซึ่งรางวัลเซอร์เวียมเป็นรางวัลที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เพราะเป้าหมายของโรงเรียนคือการพัฒนาศิษย์ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและความรู้ และสามารถนำความรู้ ความสามารถของตน มารับใช้สังคมด้วยความรัก และเอื้ออาทร โดยในปีนี้ การประกาศเกียรติคุณครั้งนี้กระทำเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับอนุญาตจากคุณดวงตา นิคมบริรักษ์ นักเรียนเก่าของโรงเรียน ในการประกาศรางวัลเซอร์เวียมสำหรับลูกสาวของท่าน คือ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ที่ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพฤหัสที่ 31 ตุลาคม 2562นอกจากนั้นครั้งนี้มีวาระพิเศษเกี่ยวกับโครงการจัดภูมิทัศน์ฯ โดยเรียนเชิญผู้แทนรุ่นและนักเรียนเก่ามาบันทึกภาพประวัติศาสตร์การมอบเงินจำนวน 153 ล้านบาทให้แก่โรงเรียนร่วมกัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกินความคาดหมายของสมาคมฯ จึงเป็นการแสดงพลังเด็กมาแตร์ฯ ที่มากกว่าความสำเร็จทางตัวเลข การระดมทุนในวันนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลยถ้าขาดพวกเราคนใดคนหนึ่งไป ไม่ว่าจะมากจะน้อย แต่เมื่อนักเรียนมาแตร์รวมกัน เราจะพาให้โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ก้าวสู่อนาคตได้อย่างสง่างาม