คุณจิราลักษณ์  วิรัชพันธุ์

คุณจิราลักษณ์  วิรัชพันธุ์

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
คุณจิราลักษณ์ได้รับความประทับใจและมีความสุขกับทุกกิจกรรมเซอร์เวียม สังคมสงเคราะห์ที่ทางโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ให้ทำในสมัยที่เป็นนักเรียนที่โรงเรียน ประกอบกับการอบรมสั่งสอนของครอบครัวที่ให้ลูก ๆ ช่วยงานสาธารณะทุกครั้งที่มีโอกาสแบบใกล้ ๆ ตัว ดังนั้น เมื่อจิราลักษณ์มีโอกาส และเวลาจึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการเสียสละ พลังแห่งความดีของสังคมไทยเสมอมา จิราลักษณ์ ทำงานให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง แม้โครงการที่ทำอาจไม่ได้ใหญ่โตหรือสร้างชื่อเสียง แต่ก็ทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยน้อง ๆ ที่ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างแท้จริง นางฟ้าจี๊ด (ตามที่เพื่อน ๆ ล้อเรียกด้วยความรัก) มีความชุ่มชื่นใจเมื่อเห็นน้อง ๆ เหล่านี้โตขึ้นด้วยจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การที่มีการเอาใจใส่ช่วยเหลือ มีการทำกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะปัญญาและอารมณ์ จะสามารถพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีในสังคมได้อย่างเกิดผล จิราลักษณ์ เชื่อว่าหากทุก ๆ คนช่วยทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังที่มี สังคมโดยรวมก็จะดีและน่าอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งควรปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจและปฏิบัติด้วยใจ

• ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• อุดมศึกษา
– ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• ดูแลกิจการร้านอาหารไทยของครอบครัว
• อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• อาสาสมัครทำงานช่วยเหลือสังคม

• ปี พ.ศ.2553 เป็นอาสาสมัคร สมาชิกโครงการสน.ยิ้มแย้ม (Police Support Unit) ซึ่งเป็นโครงการหน่วยสนับสนุนสำนักงานตำรวจนครบาลบางซื่อ กลุ่มอาสาสมัครทำหน้าที่ให้ข้อมูลบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวกและประทับใจเมืองไทย
• ปี พ.ศ.2554 เป็นครูพิเศษสอนงานศิลปะที่บ้านเกร็ดตระการ ปากเกร็ด ให้แก่เด็กหญิงที่ต้องคดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างด้าว พม่า เขมร และ ลาว เพื่อช่วยให้น้อง ๆ
เหล่านีได้มีทักษะเชิงศิลปะ ได้ผ่อนคลายจากการถูกจำกัดพื้นที่ และได้รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถและมีคุณค่า
• นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน จิราลักษณ์เป็น อาสาสมัครดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “กลุ่มจูงมือฝันปันรักน้อง” ในรูปแบบพี่สอนน้อง แก่เด็กอายุ 7-14 ปี ในชุมชน ตลิ่งชัน วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการช่วยพัฒนาและยกระดับความคิดให้แก่เยาวชนในพื้นที่่ชุมชนสวนผักตลิ่งชัน โดยการทำกิจกรรมในและนอกพื้นที่ โดยเป้าประสงค์ของโครงการคือ
– ฝึกหัดให้เด็ก ๆ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
– ฝึกความมีระเบียบวินัย
– เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
– ปลูกฝังการเป็นผู้ให้ รู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตสาธารณะ


คุณเจิดศิริ  สุขเสริม

คุณเจิดศิริ  สุขเสริม

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
สิ่งที่โรงเรียน มาแมร์ คุณครู อบรม บ่มเพาะทำให้เข้าใจความหมายของการเป็นคนที่สมบูรณ์ เรียนรู้ ใช้ปัญญา มีคุณธรรม ได้มีการฝึกปฏิบัติจริง สัมผัสและซึมซับถึงการให้ การแบ่งปัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปั้นสำลีที่โรงพยาบาลตำรวจ, สอนหนังสือเด็กในชุมชนมักกะสันวันหยุด, นำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบชาวกะเหรี่ยง แก่งกระจาน, ทำกิจกรรมกับเพื่อนร่วมรุ่น หารายได้สร้างสนามบาสเกตบอลให้โรงเรียน ฯลฯ และมีโอกาสร่วมกิจกรรมของโรงเรียน สมาคมฯ ชมรมศิษย์อุร์สุลิน โดยมีเพื่อนรุ่น 37 สนับสนุนตลอดมา เชื่อมั่นว่า ศิษย์อุร์สุลิน ทุกคนมี SERVIAM ในใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามภาระหน้าที่ ด้วยความรักจากใจ

• อนุบาล-มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 37
• อุดมศึกษา
– ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– Diploma, Programming Technology
– Control Data Institute Pty.,Ltd., Sydney, Australia
– Certififififificate, Computer Auditing,
– Institute of Advanced Computer Technology

• พ.ศ.2518-2549 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและวางแผน เป็นพนักงานคอมพิวเตอร์คนแรกเมื่อธนาคารนำระบบ Online มาใช้บริการลูกค้า,หัวหน้าส่วนประมวลข้อมูล ฝ่ายคอมพิวเตอร์ บันทึกเสียงพูดในเครื่อง ATM พูดได้เป็นเครื่องแรก, ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์คนแรก, ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม, ผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน และผู้จัดการสายบริหารงานทรัพยากรบุคคล

• ก่อตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ภาคพื้นเอเชีย (EDP Auditor Association Region-10) เป็นนายกสมาคมคนแรก ได้รางวัล Certififificate of Appreciation ภาคพื้นเอเชียที่มีผลงานดีเด่น
• ร่วมโครงการศิลปะดนตรีวัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมให้แต่ละภาคทอผ้าคลุมไหล่ จัดคอนเสิร์ตสุนทรีย์ ดอกไม้บานหวานเพลงเหนือ ไร่แม่ฟ้าหลวง, จินตภาพประกอบดนตรีพื้นบ้านอีสาน อุษาบารส ปราสาทหินพนมรุ้งรมยคีรี, จินตภาพทะเลทิพย์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ และศรีสัชนาลัย สุโขทัย
• รางวัลประกวดรถบุปผชาติ งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
• เหรัญญิก ส.พ.บ.ธ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์แก่คณะฯ มหาวิทยาลัยและสังคม จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและสมาคมนักศึกษาเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อบรมและรับประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Mentor)
• ปัจจุบัน ที่ปรึกษาธนาคาร กรรมการพิจารณาโทษทางวินัย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)


คุณณินทิรา  โสภณพนิช

คุณณินทิรา  โสภณพนิช

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
การทำงานในมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโรงเรียนศรีสังวาลย์นั้น ณินทิราได้ยึดมั่นในการบริหารงานที่เป็นระบบ มีความโปร่งใสและเน้นการทำงานเป็นทีม โดยมีเพื่อน ๆ ศิษย์เก่า MD53 มาร่วมทำงานด้วยกันหลายคน เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กพิการได้รับการศึกษา ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การสร้างขวัญกำลังใจ และปลูกฝังเรื่องคุณธรรม รวมถึงการดูแลให้เด็กพิการเหล่านั้น มีที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัย และได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด ลดการเป็นภาระต่อครอบครัว และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

• จบมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 53
• New Hall School
• อุดมศึกษา
– ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ London School Economics and Political Sciences
– ปริญญาโทบริหารธุรกิจ City University of London

• พ.ศ. 2530 – 2533 ธนาคารซิตี้แบงก์
• พ.ศ. 2534 – 2537 Investment Director บริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด
• พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลััส จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จำกัด
• พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

• พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
• พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.)
• พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
• พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
• พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
• พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน อุปนายกคนที่ 2 และเหรัญญิกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิค และเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย


คุณพรพรรณ  พรประภา

คุณพรพรรณ  พรประภา

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
ช่วยเหลือสังคมโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

• ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 42
• มัธยมปลาย Charterland School
• อนุปริญญา Marymount College

  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

• นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2558 และเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
• อดีตนายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 3 และเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
• รองประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
• จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้การรักษาพยาบาลประชาชนที่จังหวัดปทุมธานี
• จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กสิรินธร ที่หมู่บ้านพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
• ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการขายพันธุ์โคที่ดีไปสู่ชนบท ที่จังหวัดกาญจนบุรี
• หาทุนสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
• ประธานฝ่ายหาทุนสร้างกำแพงแก้วให้แก่วัดโพธิ์ใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
• รองประธานจัดงานพรรณพิลาศนาฏศิลป์จีน
• รองประธานฝ่ายหาทุนสร้างโรงเรียนสาธิตมัธยมวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
• สมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย
• กรรมการมูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์
• กรรมการมูลนิธิกฤตานุสรณ์
• กรรมการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ
• กรรมการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
• ร่วมโครงการจัดหาทุนโรคไส้เลื่อน
• หาทุนช่วยเหลือวัดพระพุทธบาทห้วยตุ้น จังหวัดลำพูน
• บูรณะปฏิสังขรณ์วัดน้ำวน จังหวัดปทุมธานี
• มอบทุนให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อซื้ออุปกรณ์ตามแต่อัธยาศัย
• มอบทุนให้มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง
• ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้แก่วัดบ้านเซเวียร์
• สมทบทุนการศึกษาโรงเรียนปิยมาตย์
• ปรับปรุงสนามให้แก่โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกุล จังหวัดฉะเชิงเทรา
• สมทบทุนล้างไตพระสงฆ์ที่อาพาธ
• มอบทุนให้แก่โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดอยุธยา เพื่อใช้จ่ายตามอัธยาศัย


คุณโรสซาลีนา  อเล็กซานเดอร์ แมคเคย์

คุณโรสซาลีนา  อเล็กซานเดอร์ แมคเคย์

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
เนื่องจากได้มีโอกาสทำกิจกรรมรับใช้โรงเรียนตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมาแตร์เดอี ด้วยจิตตารมณ์ “SERVIAM” และโรตาเรียนเติบโตมาในครอบครัวที่คุณปู่และคุณพ่อเป็นโรตาเรียนซึ่งก็มีคำขวัญว่า “บริการผู้อื่นเหนือตนเอง” การรับใช้สถาบัน องค์กร และชุมชนตามศักยภาพจึงเป็นเรื่องที่ทำโดยไม่มีคำถาม จนมีลูกสาวคนโตจึงเข้าร่วมการรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของนมแม่กับ “กลุ่มนมแม่” เนื่องจากรูปแบบการทำงานแบบ “แม่สู่แม่” ที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งนี้เอง เมื่อมีลูกสาวคนที่สอง ซึ่งมีภาวะดาวน์ซินโดรมและได้เห็นการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพของสังคมในต่างประเทศ พอเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วพบว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องความต้องการพิเศษยังจำกัดอยู่ในมุมมองของการแพทย์ จึงชักชวนเพื่อนและน้อง ๆ ศิษย์เก่ามาแตร์เดอีที่มีความสามารถหลากหลายมารวมตัวกัน พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา นำประสบการณ์ที่ได้พบจากต่างประเทศมาผสมผสานกับการทำงานแบบ “พ่อแม่สู่พ่อแม่” และเริ่ม “มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม” ขึ้นด้วย ความช่วยเหลือของมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ กำลังใจและพลังเสริมแก่พ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สร้างความตระหนักในความสำคัญของการได้รับข้อมูลเชิงบวกตามมาตรฐานสากล และการให้เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพัฒนาการแรกเริ่มที่เร็วและเข้มข้น รวมทั้งรณรงค์ให้สังคมเห็นความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัดของเด็ก ๆ ทุกความสามารถ เพราะทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งครบในสังคมของคนทุกคน (Inclusive Society) ที่แท้จริง

• ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 55
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 55
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาชีพและผลงาน
• เริ่มต้นการทำงานกับธุรกิจครอบครัว Alex & Co. และเป็นครูพิเศษโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• บรรณาธิการข่าว บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ พับลิค รีเลชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ผู้ดูแลลูกค้า บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอิสระ
• เขียนและแปลบทความอิสระ ทำงานให้กับองค์กรหลากหลาย รวมถึง WorldWriters ประเทศอังกฤษ, มาร์ธา สจ๊วต ประเทศไทย ฯลฯ
• วิทยากรคอร์ส “Parent Effectiveness Training” หรือ P.E.T. ของ ดร.โทมัส กอร์ดอน รับรองโดยสถาบัน Gordon Training International
• ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์ความเข้าใจเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษร่วมกับเพื่อนและน้องศิษย์เก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยอีกหลายท่าน

• ดำรงตำแหน่งสมาชิกและกรรมการด้านบริการต่างประเทศของชมรม “Rotaract” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในช่วงปี พ.ศ.2529-2530
• เป็นผู้ดูแลนักเรียนฝึกงานในโครงการ “UNICEF Career Development Programme” ของโรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง UNICEF และโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพ เพื่อให้โอกาสเยาวชนสตรีมีอาชีพที่ยั่งยืนและลดโอกาสเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
• กรรมการ “กลุ่มนมแม่” ซึ่งทำงานรณรงค์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงปี 2545-2547
• อาสาสมัครช่วยสอนคำสอนเด็กเล็ก โบสถ์เซ็นต์แมรี่ส์ เมืองเอแวนสตัน รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
• อาสาสมัครนำกลุ่มเล่นของเด็กๆ ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมของศูนย์ความตระหนัก “Gigi’s Playhouse” เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
• ร่วมกับเพื่อนและน้องๆ ศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยก่อตั้ง “มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม” ศูนย์ความเข้าใจในเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างความตระหนักและให้คำปรึกษา/ข้อมูล กำลังใจแก่พ่อแม่ของเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้ดูแลลูกๆ
จนเติบโตเต็มศักยภาพ
• อาสาสมัครสอนคำสอนให้แก่นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนนานาชาติที่มีความต้องการพิเศษ โบสถ์พระมหาไถ่
• ที่ปรึกษามูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษาและสมาชิกคณะกรรมการก่อตั้งโครงการเยซูอิตเพื่อการศึกษา
• รับใช้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยในทุกโอกาส


ผศ.นิรมล  ไกรฤกษ์ ชยุตสาหกิจ

ผศ.นิรมล  ไกรฤกษ์ ชยุตสาหกิจ

จิตตารมณ์เซอร์เวียม
ดิฉันใฝ่ฝันอยากได้รับเกียรติติดเข็มกลัดเซอร์เวียมประดับบลูโบมาตลอด จึงพยายามทำประโยชน์รับใช้งานกิจการต่าง ๆ ในโรงเรียน พยายามเป็นเด็กดีอยู่นานมาก เพิ่งได้รับบลูโบเมื่ออยู่ชั้นม.7และม.8 แม้เมื่อเรียนจบแล้วจิตตารมณ์ของเซอร์เวียมก็ยังคงอยู่ ได้รับโอกาสทำงานช่วยเหลือเด็ก
ที่ด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งงานด้านราชการและงานอาสาสมัคร

• อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รุ่น 31
• พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2511 ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ปริญญาตรีและโท

• พ.ศ.2511 ถึง พ.ศ.2546 รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
• คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• ที่ปรึกษาโครงการการเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้านการเรียนในโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
• คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พ.ศ.2522 ถึงปัจจุบัน
• หาทุนสร้างอาคารเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนของมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ฯ
• คณะกรรมการก่อตั้งโครงการพัฒนาเด็กพิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับประถมและมัธยมศึกษา
• เป็นประธานคณะกรรมการ Ikebana International Bangkok Chapter 177 พ.ศ.2558 ถึง ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี พ.ศ.2555-2558


เทศกาลแห่งการให้ครั้งที่ 28

สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี วิทยาลัย ได้ร่วมเดินทางไปออกค่ายอาสากับนักเรียนชั้น ม.2 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียน ตชด. บ้านเขาจ้าว, โรงเรียน ตชด.บ้านท่าวังหิน, โรงเรียนตชด.แพรก
ตะตร้อ, โรงเรียนตชด.บ้านห้วยโสก, โรงเรียนตชด.บ้านคลองน้อย และ โรงเรียน.ตชด.ป่าละอู โดยได้ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่
หลากหลาย รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเด็กๆ โดยมีเฉพาะนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีเดินทางต่อไปยังโรงเรียน.ตชด.บ้านป่ามกา ซึ่งมีระยะทางไกลออกไป
มาก เพื่อทำการตรวจสุขภาพเด็กๆ เช่นกัน
ต้องขอบคุณอาสานักเรียนเก่ามาแตร์เดอีทั่วไปจำนวน 88 คน แพทย์ 22 คน และ ทันตแพทย์ 13 คน รวมทั้งหมด 123 คน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อเจตนารมณ์ของ serviam อีกด้วย


เทศกาลแห่งการให้ ครั้งที่ 27

งานสวยได้กุศลมีสินค้าเปิดประมูลที่หน้างานมาสดๆซิงๆอีก 4 ชิ้น...


Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!