MD Trendsetter | Guru Johm EP.2

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยประสานงานโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน MD Trend Setter , Leading the Way to Sustainability in Style เด็กมาแตร์ฯ กับการเป็นผู้สร้างกระแสความนิยม ซึ่งนำมาสู่ความยั่งยืน ในวิถีและรูปแบบ

พวกเราเด็กมาแตร์ฯ มีความสามารถในหลายด้าน และอยู่ในแทบจะทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็น Fashion , Beauty ,Health, Sport, Home and Decor, Gadget and Appliance และ Hotel and Travel เป็นต้น

งาน MD Trend Setter จะจัดในรูปแบบ Virtual Market ระหว่างวันที่ 8-25 ธันวาคม 2564 มีร้านของพวกเราเด็กมาแตร์ฯ มาร่วมออกบูท มากมาย …


MD Trendsetter | Guru Johm EP.1

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยประสานงานโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน MD Trend Setter , Leading the Way to Sustainability in Style เด็กมาแตร์ฯ กับการเป็นผู้สร้างกระแสความนิยม ซึ่งนำมาสู่ความยั่งยืน ในวิถีและรูปแบบ

พวกเราเด็กมาแตร์ฯ มีความสามารถในหลายด้าน และอยู่ในแทบจะทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็น Fashion , Beauty ,Health, Sport, Home and Decor, Gadget and Appliance และ Hotel and Travel เป็นต้น

งาน MD Trend Setter จะจัดในรูปแบบ Virtual Market ระหว่างวันที่ 8-25 ธันวาคม 2564 มีร้านของพวกเราเด็กมาแตร์ฯ มาร่วมออกบูท มากมาย …


MD Trendsetter | Guru Took EP.2

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยประสานงานโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน MD Trend Setter , Leading the Way to Sustainability in Style เด็กมาแตร์ฯ กับการเป็นผู้สร้างกระแสความนิยม ซึ่งนำมาสู่ความยั่งยืน ในวิถีและรูปแบบ

พวกเราเด็กมาแตร์ฯ มีความสามารถในหลายด้าน และอยู่ในแทบจะทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็น Fashion , Beauty ,Health, Sport, Home and Decor, Gadget and Appliance และ Hotel and Travel เป็นต้น

งาน MD Trend Setter จะจัดในรูปแบบ Virtual Market ระหว่างวันที่ 8-25 ธันวาคม 2564 มีร้านของพวกเราเด็กมาแตร์ฯ มาร่วมออกบูท มากมาย …


MD Trendsetter | Guru Took EP.1

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยประสานงานโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน MD Trend Setter , Leading the Way to Sustainability in Style เด็กมาแตร์ฯ กับการเป็นผู้สร้างกระแสความนิยม ซึ่งนำมาสู่ความยั่งยืน ในวิถีและรูปแบบ

พวกเราเด็กมาแตร์ฯ มีความสามารถในหลายด้าน และอยู่ในแทบจะทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็น Fashion , Beauty ,Health, Sport, Home and Decor, Gadget and Appliance และ Hotel and Travel เป็นต้น

งาน MD Trend Setter จะจัดในรูปแบบ Virtual Market ระหว่างวันที่ 8-25 ธันวาคม 2564 มีร้านของพวกเราเด็กมาแตร์ฯ มาร่วมออกบูท มากมาย …


MD Trendsetter | Guru DrNart EP.2

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยประสานงานโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน MD Trend Setter , Leading the Way to Sustainability in Style เด็กมาแตร์ฯ กับการเป็นผู้สร้างกระแสความนิยม ซึ่งนำมาสู่ความยั่งยืน ในวิถีและรูปแบบ

พวกเราเด็กมาแตร์ฯ มีความสามารถในหลายด้าน และอยู่ในแทบจะทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็น Fashion , Beauty ,Health, Sport, Home and Decor, Gadget and Appliance และ Hotel and Travel เป็นต้น

งาน MD Trend Setter จะจัดในรูปแบบ Virtual Market ระหว่างวันที่ 8-25 ธันวาคม 2564 มีร้านของพวกเราเด็กมาแตร์ฯ มาร่วมออกบูท มากมาย …


MD Trendsetter | Guru DrNart EP.1

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยประสานงานโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน MD Trend Setter , Leading the Way to Sustainability in Style เด็กมาแตร์ฯ กับการเป็นผู้สร้างกระแสความนิยม ซึ่งนำมาสู่ความยั่งยืน ในวิถีและรูปแบบ

พวกเราเด็กมาแตร์ฯ มีความสามารถในหลายด้าน และอยู่ในแทบจะทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็น Fashion , Beauty ,Health, Sport, Home and Decor, Gadget and Appliance และ Hotel and Travel เป็นต้น

งาน MD Trend Setter จะจัดในรูปแบบ Virtual Market ระหว่างวันที่ 8-25 ธันวาคม 2564 มีร้านของพวกเราเด็กมาแตร์ฯ มาร่วมออกบูท มากมาย …


A Far Country | พี่ต้อย

My Pride, My School : Mater Dei
มากกว่ารักคือความภาคภูมิใจ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

วิดีโอนี้ถอดเรื่องจากหนังสือ A Far Country และได้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของคณะมาแมร์อุร์สุลิน ที่ท่านได้เสียสละจากบ้านจากเมืองมาผจญกับความยากและลำบาก ท่านได้อุทิศตนก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยที่ท่านมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ เป็นโรงเรียนสำหรับกุลสตรีชั้นนำของประเทศในสมัยนั้น และจุดมุ่งหมายนี้ก็ได้ถูกวางยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่ท่านเน้นให้การศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการอบรมและปลูกฝังจิตตารมณ์เซอร์เวียม
ให้เด็กมาแตร์ฯ รู้จักที่จะรักและรับใช้คนรอบข้าง ผู้อื่นและสังคมตามศักยภาพที่เราสามารถที่จะทำได้

สิ่งนี้เป็นคุณค่าที่สำคัญของเด็กมาแตร์ฯ ทำให้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นสถาบันแห่งคุณงามความดี และเป็นโรงเรียนสตรีที่ทรงคุณค่าและทรงเกียรติ

และนี่คือที่มาของคำว่า
My Pride, My School : Mater Dei
มากกว่ารักคือความภาคภูมิใจ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ท่านใดที่สนใจหนังสือ A Far Country ( ณ แดนไกล) สามารถซื้อได้ที่ห้องการเงินโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ราคาเล่มละ 200 บาท
ขอแนะนำหนังสือ A Far Country เป็นหนังสือที่เด็กมาแตร์ฯ ทุกคนควรจะต้องได้อ่าน

ขอขอบคุณชมรมศิษย์อุร์สุลิน ประเทศไทย

#spiritofserviam
#โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
#สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์


A Far Country | อ.ทีนา

My Pride, My School : Mater Dei
มากกว่ารักคือความภาคภูมิใจ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

วิดีโอนี้ถอดเรื่องจากหนังสือ A Far Country และได้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของคณะมาแมร์อุร์สุลิน ที่ท่านได้เสียสละจากบ้านจากเมืองมาผจญกับความยากและลำบาก ท่านได้อุทิศตนก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โดยที่ท่านมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ เป็นโรงเรียนสำหรับกุลสตรีชั้นนำของประเทศในสมัยนั้น และจุดมุ่งหมายนี้ก็ได้ถูกวางยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่ท่านเน้นให้การศึกษาที่ดีควบคู่ไปกับการอบรมและปลูกฝังจิตตารมณ์เซอร์เวียม
ให้เด็กมาแตร์ฯ รู้จักที่จะรักและรับใช้คนรอบข้าง ผู้อื่นและสังคมตามศักยภาพที่เราสามารถที่จะทำได้

สิ่งนี้เป็นคุณค่าที่สำคัญของเด็กมาแตร์ฯ ทำให้โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นสถาบันแห่งคุณงามความดี และเป็นโรงเรียนสตรีที่ทรงคุณค่าและทรงเกียรติ

และนี่คือที่มาของคำว่า
My Pride, My School : Mater Dei
มากกว่ารักคือความภาคภูมิใจ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ท่านใดที่สนใจหนังสือ A Far Country ( ณ แดนไกล) สามารถซื้อได้ที่ห้องการเงินโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ราคาเล่มละ 200 บาท
ขอแนะนำหนังสือ A Far Country เป็นหนังสือที่เด็กมาแตร์ฯ ทุกคนควรจะต้องได้อ่าน

ขอขอบคุณชมรมศิษย์อุร์สุลิน ประเทศไทย

#spiritofserviam
#โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
#สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์