คณะซิสเตอร์อุร์สุลิน และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดกิจกรรม ”Wat Noi 103 Years. The Legacy Continues ….”

ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2566 คณะซิสเตอร์อุร์สุลิน และโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดกิจกรรม ”Wat Noi 103 Years. The Legacy Continues ….”เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการจัดภูมิทัศน์โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและให้นักเรียนเก่าได้มีโอกาสเยี่ยมชมวัดน้อย
หลังจากการบูรณะเสร็จสมบูรณ์ วัดน้อยได้เริ่มการบูรณะในเดือนกันยายน 2563

เมื่อเริ่มโครงการจัดภูมิทัศน์และมีการรื้อหอนักเรียนประจำ ทำให้วิภา เจียกเจิม MD44 เห็นสถาปัตยกรรมความงามของเรือนวัดน้อยและเห็นว่าวัดน้อยควรได้รับการบูรณะเพราะเกรงว่า tower อาจทรุดตัวลง

วัดน้อยมีความสำคัญต่อโรงเรียนมาแตร์เดอีและเด็กมาแตร์เดอีฯ เป็นอย่างมาก
วัดน้อยเป็นหัวใจของโรงเรียนและนักเรียนมาแตร์เดอีฯ เพราะจากการค้นคว้าของดร.ยุวรัตน์ เหมะศิลปิน MD 63 สถาปนิกอนุรักษ์ ได้พบว่าเรือนวัดน้อย…เป็นเรือนหลังแรกที่ติดมากับที่ดินเมื่อคณะซิสเตอร์อุร์สุลินได้ซื้อที่ดินก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ จึงเป็นเรือนหลังแรก โบสถ์คาทอลิก และเป็นที่พำนักของซิสเตอร์ วัดน้อยจึงมีความหมายและความสำคัญมาก
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของคณะอุร์สุลินในประเทศไทยและเป็นจุดก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2471 สังฆราชแปโรซได้ทำการเสกที่ดินโรงเรียนและวัดน้อยและได้ทำพิธีมิสซาแรกที่วัดน้อย จึงถือว่าเป็นวันสถาปนาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ขอขอบคุณ สุธนา ณ ป้อมเพชร (ปั้น) MD46 ตั้งชื่อภาษาอังกฤษของกิจกรรม และ ปาริชาติ ทองใหญ่ (น้ำ) MD 58 สำหรับข้อมูล


เรือนวัดน้อย จุดศูนย์กลางของความรักและความผูกพันของชาวมาแตร์เดอีฯ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยหรือเป็นวันเกิดโรงเรียน โดยมีหนึ่งในสถานที่สำคัญคือเรือนวัดน้อย ซึ่งปรากฏเป็นเรือนหลังแรกตั้งแต่คณะซิสเตอร์ซื้อที่ดินโรงเรียน เรือนวัดน้อยมีหลักฐานพบว่าสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2463 และในปี 2471 คณะนักบวชอุร์สุลินโดยมาแมร์ยุคบุกเบิกได้จัดซื้อที่ดินโดยมีเรือนวัดน้อยติดมาด้วยกับที่ดิน เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนและอารามแห่งแรกของคณะอุร์สุลินในประเทศไทยถือว่าเป็นเรือนหลังแรกของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
เรือนวัดน้อยมีความสำคัญยิ่งทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และความรักความผูกพันของชาวมาแตร์เดอีฯ เนื่องจากเคยใช้เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน เป็นโบสถ์คาทอลิก และเป็นที่พักอาศัยของคณะมาแมร์ โดยผ่านการต่อเติมปรับเปลี่ยนรูปแบบมาหลายยุคหลายสมัย วัดน้อยจึงเป็นสถานที่ๆมีคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่งสำหรับชาวมาแตร์เดอีในฐานะที่เป็นสถานที่ๆให้กำเนิดคณะอุร์สุลินในประเทศไทยและเป็นจุดก่อตั้งโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จึงเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของความรักและความผูกพันของชาวมาแตร์เดอีฯที่มีต่อโรงเรียนมาตลอดระยะเวลา 103 ปี
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 ท่านสังฆราชแปร์โรสได้เดินทางมาเสกตัวอาคารวัดน้อยและที่ดิน และประกอบพิธีมิสซาแรกบนวัดน้อย จึงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา