Angela Award คืออะไร

การมอบรางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม หรือ Angela Awards เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของงานกระชับมิตรศิษย์อุร์สุลิน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดยนักเรียนเก่าโรงเรียนต่างๆ ในเครืออุร์สุลินเวียนกันเป็นประธานจัดงาน โดยในงานนี้มีการมอบรางวัลแก่นักเรียนเก่าที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม นับเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้มีจิตตารมณ์รักและรับใช้ตามคติพจน์เซอร์เวียม โดยแต่ละโรงเรียนจะใช้กระบวนการที่เหมาะสมของตนเองในการคัดเลือกผู้รับรางวัลโรงเรียนละไม่เกิน 6 คน รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียมนี้ ได้เริ่มต้นมีขึ้นตั้งแต่การจัดงานเมื่อปี 2547 และยังคงจัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน