โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยประสานงานโดยสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานMD Trend Setter , Leading the Way to Sustainability in Style เด็กมาแตร์ฯ กับการเป็นผู้สร้างกระแสความนิยม ซึ่งนำมาสู่ความยั่งยืน ในวิถีและรูปแบบ

ในงานนี้ นอกจากจะมีการออกร้านสินค้าต่างแล้ว ยังมี charity booth ของพี่น้องมาแตร์ อีกด้วยเอกลักษณ์ของเด็กมาแตร์ฯ ที่เห็นเด่นชัด คือ การมีจิตตารมณ์เซอร์เวียม มีจิตใจที่พร้อมจะรับใช้และช่วยเหลือ เมื่อเห็นความเดือนร้อน เด็กมาแตร์ จะไม่รอช้าที่จะยื่นมือเข้าไปช่วย ช่วยอย่างเต็มที่ เท่าที่ช่วยได้ จึงมักจะเห็นเด็กมาแตร์ ทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ อยู่เสมอ

พวกเรา “แบ่งปัน” ความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับพี่ๆน้องๆ เพื่อนๆ คนในครอบครัว และคนในสังคม ด้วยหวังว่า จะนำไปสู่ความยั่งยืนในการใช้ชีวิตและเป็นตัวอย่างในการสร้างสังคมแห่งการมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีย์ มีน้ำใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน