โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โดยการประสานงานของ
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอขอบพระคุณศิลปินนักเรียนเก่ามาแตร์ฯทุกท่านที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลป์ ในกิจกรรม
Wat Noi – 102 Years of Cherished Memories
My Pride, My School; Mater Dei
และขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ทุกท่านค่ะ

#วัดน้อยร้อยสองปี